NAVRÁTILOVÁ, B. Aplikace řídkých reprezentací dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Slečna Navrátilová na diplomové práci začala pracovat okolo poloviny března 2014. Musím uznat, že za dva měsíce udělala velké množství práce. Bohužel tento styl práce obvykle nepřináší nejlepší výsledky. Řada věcí byla tak narychlo, že už jsem je jako vedoucí neovlivnil. Část o implementaci morfologické analýzy jsem vůbec neviděl a mimochodem zdá se, že to je slabé místo - z prezentovaných grafů vyvozuji, že metoda nefunguje jak má. Rovněž jsem očekával testování a vyhodnocení ve větším rozsahu. Naopak oceňuji vytvoření uživaelského rozhraní, které jsem jako vedoucí ani nevyžadoval. Trénované slovníky jsou sice v příloze, ale pro samotnou práci mají zanedbatelný význam.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Veselý, Vítězslav

Metody modelování založené na řídké reprezentaci představují moderní trend, který nabízí mimo jiné lepší adaptibilitu modelu na data i lepší numerickou stabilitu při hledání řešení. Téma je náročné vzhledem k přesahu do mnoha oblastí matematiky a vyžaduje studium současné specializované literatury, převážně aktuálních článků. Diplomantka se s tímto úkolem vypořádala vcelku uspokojivě, i když bohužel po matematické stránce je práce zpracována dosti povrchně a některé části působí dojmem doslovného překladu z použité literatury (např. z [9] v odst.3.1). Značení přitom není ujednoceno, což velmi znesnadňuje čtení a orientaci v textu, např.: (1) v (1.5) - \Sigma_k s horním indexem n nezavedeno v předchozí definici; (2) v různých částech textu je užito ruzné značení pro stejné objekty, např. pro rozměry matic slovníku - ve (2.3) by mělo být n misto N, ve (2.7) by měla být zaměněna role m a n; (3) ve (2.8) nejsou indexy v pořádku - např. pro n=1 a k=0 jsou v sumě 2 sčítance místo jednoho. Výklad je místy velmi povrchní: např. v odst. 2.3.1 by se měly popisovat jednotlivé běžně používané pevné slovníky, ale paradoxně nejsou mnohdy atomy těchto slovníků a jejich parametrizace dostatečně specifikovány, u DWT přesný matematický popis atomů a jejich parametrizace pomocí měřítka a posuvu zcela chybí. Místo toho je uveden Mallatův algoritmus, což je poměrně hluboký výsledek pro efektivní výpočet waveletových koeficientů pro signály délky 2^J. Domnívám se, že čtenář neznalý problematiky zde bude naprosto ztracen. V textu jsem také nalezl značné množství překlepů, které zde nebudu specifikovat. Na druhou stranu je možno kladně hodnotit schopnost diplomantky využít dostupný SW pro řešení praktických úloh specifikovaných v zadání práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68821