FRÝZA, J. Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Práce je na velmi dobré úrovni. Student se zadanému tématu věnoval velmi intenzivně a pečlivě, tomu odpovídá i kvalitně zpracovaný prototyp držáku. Je třeba zdůraznit, že praktické zkušenosti s použitými technologiemi získávají studenti až v magisterském studiu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutecký, Tomáš

Práce se zabývá aktuální problematikou, kterou návrh a výroba prototypů bezesporu je. V přehledu současného stavu poznání jsou přehledným způsobem popsány základní typy držáků mobilních zařízení a jejich jednotlivých částí. V této kapitole často chybí odkazy na obrázky v textu. Oceňuji dobrý návrh metodického přístupu k řešení. Velmi dobře je zpracovaná kapitola s návrhem variant řešení a výběrem optimální varianty. Velmi pěkně jsou provedené nákresy jednotlivých konstrukčních variant a je dobře patrný postup při hledání optimální varianty. Při samotném výběru optimální varianty řešení (kapitola 5.5) naopak není explicitně uvedeno, zda bude řešen konstrukční návrh u obou variant (obr. 5-4 a obr. 5-6). V konstrukčním řešení je pak dobře popsán průběh modelování součástí, jejich analýzy i samotné výroby. Chybí jasnější zdůvodnění, proč bylo odstoupeno od řešení varianty pro natáčení ve více osách. Vhodný by byl názorný obrázek (řez nebo nákres) u upravené verze polohovacího mechanizmu podobně jako tomu bylo v kapitole návrhu variant řešení. Z popisu na str. 38 dole to není úplně patrné. V závěru jsou velmi přehledně shrnuty náklady (časové, materiálové i finanční) na výrobu prototypu. Oceňuji uvedení možností některých zlepšení či rozvinutí do budoucna. Naopak nelogický je druhý odstavec závěru. Pokud byla výroba prototypu součástí cílů práce, nebylo jeho vytvoření nad rámec práce. Velmi kladně hodnotím obrazovou přílohu, která přehledně mapuje průběh celé výroby prototypu. Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou, cíle práce byly splněny, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38223