MATULA, T. Návrh a realizace elektronických modulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šandera, Josef

Student měl za úkol se teoreticky seznámit s řešením a technologiemi, které se týkají připojení elektronického modulu na základní desku. V praktické části měl navrhnout a realizovat zvolený elektronický modul a realizovat jeho připojení. Student pracoval během řesení práce zcela samostatně, pravidelně konzultoval danou tématiku, prokázal dobré teoretické znalosti a zručnost. Je třeba ocenit, že kromě úpravy již navrhnutého modulu si pro vlastní řešení vybral relativně složité zapojení, které vyžaduje návrh pomocných obvodů a realizaci obslužného programu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji uvedené hodnocení. V Brně dne 10.6.2014

Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou elektronických modulů a jejich připojováním na desku plošných spojů. Hlavním cílem bylo navrhnout, vyrobit a otestovat funkční elektronický modul a realizovat jeho připojení na základní desku. V úvodní části práce jsou popsány základní materiály modulů, teorie termomechanického namáhání a popis různých typů připojení k základní desce. V praktické části jsou navrženy dva moduly (modul inteligentního spínače, modul detektoru barvy) pro připojení k desce plošných spojů přes pomocí hrany, pinů a osazením do patice PLCC68. Následuje výroba a testování modulu detektoru barvy. Zde by bylo vhodné popsat a zdokumentovat více jednotlivé typy spojení modulu a desky plošného spoje. Dále by bylo vhodnější u navrhnutého zapojení použít modernější spojení přes USB (pomocí USB portu je zařízení napájeno) než přes starší sériový port. Z textu dále nevyplývá důvod, proč u zařízení orientovaného na snímání barvy je kalibrace prováděna s rozlišením na 32768 úrovní, ale vyhodnocování je jen na 256 úrovní pro každou barvu. Dále postrádám určitou optimalizace velikosti desky plošných spojů u navrženého přípravku. V poslední části student shrnuje výsledky a svou práci končí stručným závěrem. V této části by bylo vhodné změřit optimální výšku snímaného předmětu nad modulem. Formální stránka práce je na horší úrovni. Práce obsahovala velké množství formálních nedostatků – od chybějících nebo přebývajících mezer a interpunkčních znamének v textu, přes vynechané místo na konci stran, až po špatné rozdělení slov nebo vět. Občas se v práci objevila složitá konstrukce věty (často s vynechanými interpunkčními znaménky nebo slovy), která komplikovala vlastní pochopení významu věty. Práci i přes uvedené nedostatky považuji výsledek práce s využitím modulu pro rozpoznávání barvy za originální a doporučuji práci k obhajobě. V Brně 10.6.2014

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 74204