NERADIL, P. Montáž vývodů pomocí tvrdých pájek na keramickém substrátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Otáhal, Alexandr

Zadáním práce bylo vytvořit rešerši v oblasti výroby a připojení vývodů hybridních integrovaných obvodů. V praktické části měl student navrhnout a zrealizovat tlustovrstvý testovací motiv na korundovém substrátu. Následně bylo jeho úkolem připevnit vývody pomocí tvrdých pájek na testovací substrát a otestovat elektrickou vodivost a mechanickou pevnost vytvořeného spoje. Výstupem mělo být stanovení technologického postupu pro tvrdé pájení vývodů na korundový substrát s tlustou vrstvou a výběr nejvhodnějšího materiálu tvrdé pájky. Student zadání splnil v plném rozsahu a po celý semestr docházel pravidelně do laboratoří a na konzultace. Jediný zásadní nedostatek je v nevyhodnocení použitých vodivých tlustých vrstev a tudíž chybějící doporučení nejvhodnější z nich. I vzhledem k tomuto nedostatku práci hodnotím známkou A (95b) a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro výkonové a teplotně náročné aplikace. Hlavním cílem práce je navrhnou a realizovat testovací substrát a na něj připojit vývody pomocí různých tzv. tvrdých pájek. V úvodní části práce jsou popsány základní technologie realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů. Dále student v práci popisuje základní druhy tvrdých pájek a způsoby tvrdého pájení. Student se zaměřuje na pájení plamenem a v peci. Následující kapitola popisující použité přístrojové vybavení pro experimenty je plynulým přechodem od teoretické části k praktické. Student v ní stručně popisuje jednotlivá použitá zařízení. V další části student podrobně popisuje jednotlivé experimentální postupy, při kterých vytváří jednotlivé spoje pomocí tvrdých pájek. V závěrečné části je uvedeno testování vytvořených spojů pomocí zkoušky tepelné a mechanické zkoušky tahem. Přestože je tato část zpracována podrobně, bylo by vhodnější bližší vysvětlení některých jevů. Jinak je ale práce po odborné stránce velmi dobře zpracována. I formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. I zde se však našly drobné formální nedostatky. V práci je možné občas najít běžné formální chyby, např. chybějící interpunkční znaménka, tečky místo čárek aj. Volné místo na konci některých stran příliš úrovni jinak kvalitní práce nepřispívá. Na str. 12 je napsáno „formování míče“ místo „formování kuličky“. Práci i přes uvedené drobné nedostatky hodnotím jako časově náročnou a velmi dobře zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě. V Brně 10.6.2014

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 74206