CHLAD, M. Bezdrátový senzor teploty a relativní vlhkosti vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháň, Ladislav

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat senzor, který umožní bezdrátový přenos měřených veličin prostřednictvím sítě ISM v pásmu 868 MHz. Pro realizaci byl již v zadání určen mikrokontrolér rodiny CC430 od firmy Texas Instruments. Dalším požadavkem bylo využití přídavné paměti pro možnost dlouhodobého ukládání měřených dat v případě, kdy nebude v dosahu sběrný bod. Při návrhu měl být kladen důraz na minimalizaci spotřeby energie. Všechny požadavky specifikované v zadání bakalářské práce byly studentem bezezbytku splněny. Praktický výstup práce byl dokončen v předstihu a následně testován. Díky tomu bylo možné odstranit prvotní problémy s dosahem bezdrátového přenosu, které byly způsobeny nevhodným návrhem vysokofrekvenční části. Student byl v průběhu řešení bakalářské práce samostatný. Na konzultace chodil připraven. Formální zpracování bakalářské práce je na průměrné úrovni. Vhledem ke kvalitě praktického výstupu však lze občasnou neobratnou větnou stavbu prominout. Struktura práce je logická a přehledná. Student pracoval s odbornou literaturou, která se zabývá problematikou měření teploty a vlhkosti, konstrukce elektronických zařízení a programování mikrokontroléru v jazyku C.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jaroš, David

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat bezdrátový senzor relativní vlhkosti vzduchu. Navržený senzor má být součásti centralizovaného měřicího systému, který monitoruje klimatické podmínky uvnitř budovy. Naměřená data by měla být předávána bezdrátově v pásmu ISM na frekvenci 868 MHz. V rámci bakalářské práce byl realizován bezdrátový senzor relativní vlhkosti vzduchu, který je založen na komerčním senzoru SHT-21a mikrokontroléru řady CC430. Kladně hodnotím zejména studentovou snahu o zlepšení vlastností bezdrátové části. Student provedl po prvním testování realizovaného zařízení úpravu návrhu a provedl tak další iteraci vývojového cyklu. Součástí práce jsou kompletní výrobní podklady a zdrojové kódy programového vybavení. Po praktické stránce tak bylo zadání práce kompletně splněno a není co vytknout. Formální stránka práce trpí méně významnými nedostatky. Zmínil bych zejména rozlišení obrázků elektrických schémat, kdy například čitelnost obrázku 11 je prakticky nemožná. Dále bych upozornil studenta na fakt, že při udávání jednotek veličin se mezi hodnotu a jednotku vkládá mezera, viz. Tabulka 1. Přes výše uvedené nedostatky působí práce přehledně s logickým členěním kapitol a vyváženým poměrem teoretické a praktické části.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 74196