MAKUTA, P. Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Pan Peter Makuta měl ve své bakalářské práci provést návrh sítě NN pro několik nových rodinných domů v konkrétní lokalitě, resp. měl pro navrženou síť provést výpočet ustáleného chodu. V teoretické části se měl zabývat klasifikací jednotlivých druhů sítí VN a NN, podmínkami připojení k distribuční síti a teorií výpočtu ustáleného chodu sítí NN. Splnění požadavků zadání bylo hodnoceno podle obsahové shody jednotlivých cílů práce s obsahem vypracované práce a podle kvality vypracování těchto jednotlivých částí. Po důsledném přečtení a vyhodnocení bakalářské práce, jsem se rozhodl práci hodnotit stupněm F, jelikož nebyly splněny některé body zadání a jiné byly splněny pouze částečně. V posudku jsou proto zdůvodněny zásadní nedostatky práce a je popsán jejich rozsah. Za zásadní nedostatky bakalářské práce lze považovat následující: - v rámci práce mělo dojít k teoretickému popisu a klasifikaci sítí VN a NN. Student provedl klasifikaci všech vedení, a to na základě napěťové hladiny. Vzhledem k tomu se jeví jako neopodstatněné zabývat se přenosovou soustavou, resp. se mohl věnovat více klasifikaci sítí VN a NN – tento bod zadání byl splněn jen velmi okrajově - v rámci práce mělo dojít k teoretickému popisu podmínek připojení k distribuční síti – tento bod zadání splněn nebyl a tato problematika se v práci nevyskytuje - práce podrobně a dobře popisuje teorii výpočtu ustáleného chodu sítí. V práci ovšem není jednoznačné, jak s touto teorií student zacházel v rámci praktických výpočtů. - pokud budeme považovat kapitolu 3 jako praktickou část práce, lze konstatovat, že tato kapitola je vypracovaná velmi stroze a je podložena minimem výpočtů. Jednotlivé základní komponenty jsou sice vybrány či nadefinovány, jejich vhodnost není nikterak doložena, např. dokumentací či technickými listy. - v textu práce s největší pravděpodobností chybí řada citací na jednotlivé literární zdroje, resp. není vždy jednoznačné, odkud jsou některé vztahy, tvrzení či závěry převzaty - použitá literatura je svým rozsahem pro tento typ práce dostatečná, nicméně výčet jednotlivých názvů literárních zdrojů vykazuje chyby a nesrovnalosti. Odkazovaní se v textu na použité zdroje se jeví jako neúplné. Práce obsahuje velmi mnoho formálních nedostatků, jež popisuje následující stručný výčet: - bibliografická citace práce neobsahuje správný název bakalářské práce – str. 2 - u prohlášení studenta, že při tvorbě práce neporušil autorská práva, je nejednoznačný typ práce, jelikož je uvedena jak práce bakalářská, tak i diplomová – str. 2 - špatný popisek záhlaví – str.3 až str.6 - popisek obrázku Obr. 2-2 je chybně uveden nad obrázkem – str. 14 - špatná posloupnost obrázku Obr. 2-3, ten je umístěn až za Obr. 2-6 - vzhledem ke skutečnosti, že v Seznamu symbolů a zkratek nejsou uvedeny jednotky uvažovaných veličiny, dalo by se očekávat, že tomu tak bude alespoň u jednotlivých matematických rovnic v práci. Jednotky jednotlivých veličin v teoretické části práce ovšem uvedeny nejsou - text v práci nedodržuje stanové okraje stránky, to lze evidovat hned na prvním listu práce a na stranách 15, 19 a 26 - na str. 18 a str.36 dochází ke stejnému číslování rovnic, tj. 2.22, resp. 3.3 - obrázky Obr. 2-3 na str. 24, Obr. 3-1b na str. 36 a Obr. 3-2 na str. 39 jsou pravděpodobně převzaté. Pokud ano, nejsou uvedeny literární zdroje, ze kterých byly čerpány. - obrázek Obr. 3-2 je prakticky rozložen na dvě strany, a to na str. 38 a 39 - formu prezentovaného textu na stranách 26 až 29 lze považovat za umělé navyšování stránkového rozsahu práce - v podkapitole 2.4 Transformátory dle mého názoru student opět zbytečně řeší transformátory, které jsou použitelné na úrovni VVN a ZVN. Jdou zde řešeny poměrně zbytečně i ochrany transformátorů. Student na str. 36 zmiňuje, že původně uvažoval o transformátoru 400 kVA, ale poté byl vybrán transformátor 630 kVA. Proto mohla být podkapitola 2.4 pojatá jako porovnání těchto dvou druhů transformátorů a jejich parametrů, což by možné ve výsledku mělo více vypovídající charakter. - student na str. 34 uvádí název programu, ve kterém je ustálený chod sítě řešen. Každopádně program není blíže popsán, stejně tak v práci není jednoznačné, co vše ve skutečnosti posloužilo jako vstupní data pro tento program a v jakém rozsahu tam byla data vůbec zadána. - na stranách 23 až 25 se student zabývá teorií venkovního vedení, stožáry venkovního vedení a značením kombinovaných lan. Vzhledem k hlavnímu cílu práce, který spočívá v návrhu sítě NN, se řešení této problematiky jeví jako irelevantní - student zmiňuje na str. 34, resp. str 36., že byla zvolena konkrétní hodnota koeficientu využití. Není však jasné, na základě čeho tato hodnota byla zvolena, případně z jakého zdroje byla čerpána. - student na str. 36 počítá třífázový zdánlivý výkon, co se týká provázanosti na teoretickou část, tak odkazuje na vztah 2.10, kterým je však definován zdánlivý výkon jednofázový. To může být zavádějící. - text na stranách 25 až 29 lze považovat za obecně známý. Prezentace této problematiky je nevhodná a mohla být řešena pouhým odkazem na literární zdroj - a další Dle výše uvedených nedostatků, kdy některé části zadání práce nebyly vypracovány vůbec, některé nekvalitně nebo kdy praktická část práce je realizována velmi obecně až neúplně, jsem nucen práci hodnotit 35 b. Přístup studenta k řešení práce lze považovat za neuspokojivý. To potvrzuje i velmi nízký počet konzultací během akademického roku a celkově nízká kvalita odevzdané bakalářské práce. Doporučil bych ke zvážení komisi, aby práce nebyla dána k přepracování. Tento názor vychází z předpokladu, že student byl schopen během celého akademického roku vypracovat práci této nízké kvality. Navíc je pro výpočet využito softwaru společnosti E.on Česká republika s.r.o., která praktickou část umožnila částečně zaštítit a v následujícím časovém období může být problematické koordinovat osobní konzultace mezi studentem a touto společností.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Posudek oponenta

Novák, Vojtěch

Posudek oponenta - viz. přiložený dokument.

Navrhovaná známka
F
Body
41

eVSKP id 73541