PITNER, J. Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Zadání práce bylo zaměřeno na vytvoření přehledu stavu a rozvoje tradičních českých leteckých výrobců po roce 1993. Autor se velmi samostatně a iniciativně zhostil zpracování této problematiky a vytvořil práci popisující jednotlivé firmy z oblasti letectví obecně, které seřadil dle abecedy. Práce je na velmi dobré grafické i stylistické úrovni. Z formálního hlediska bych autorovi vytknul neuvádění použitých zdrojů přímo v textu, což kontrastuje se svědomitým uváděním zdrojů všech fotografií v práci použitých.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šošovička, Róbert

Práce přináší zajímavý pohled do historie a vývoje leteckého průmyslu v České republice. Je zaměřena na firmy aktivní po roce 1993 (rozdělení ČSFR) a nezbývá se výrobci ultralehkých letadel. Celkově v abecedním pořadí popisuje 19 výrobců letadel, leteckých motorů, vrtulí a systémů. Vždy je popsána historie firmy, významné mezníky, nejznámější výrobky a současný stav. Přílohy obsahují loga firem i přehledovou mapu s lokalizací leteckých výrobců. Práce je přehledná s množstvím zajímavých informací. Je ale škoda, byli opomenuti výrobci leteckých přístrojů, čímž by byl výčet firem zabývajících se letectvím kompletní. Větší pozornost by zasluhovala volba reprezentativních výrobků firem a přesnější uvádění údajů o nich. V několika případech se vyskytují nepřesnosti (kluzáky Vega a Orlice nebyly vyvinuty v podniku Orličan, VUT-100 nelétala s M-337, apod.), příp. by se dali zvolit reprezentativnější výrobky (např. u firmy Walter by se hodila zmínka o řadových pístových motorech řady M-337). V použité literatuře by bylo přínosné uvést internetové stránky všech uváděných firem. Práce splnila zadání a až na několik drobných nepřesností poskytuje ucelený přehled leteckých výrobců a jejich produkce v ČR. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 37105