SOPOUŠKOVÁ, P. Obnova Starého Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Petra Sopoušková se ve své práci zabývá reziduálními prostory ve stávající historické struktuře Brna. V konkrétní lokalitě Starého Brna pracuje s fenoménem dočasného využití dílčích ploch v časovém vakuu mezi přítomností a blíže nespecifikovaném budoucnu realizovaného ideálu územního plánu. Aktuální jalové prostory tak ožívají v měřítku civilní každodennosti a vytvářejí přirozený přerod mezi přítomnou existencí a budoucím záměrem. Tak, jak se utvářela naše města po staletí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Samostatný se zájmem
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Boleslavská, Yvona

Diplomový projekt je prezentován na úrovni, která je s největší pravděpodobností dokladem minimálního respektování rad a doporučení od vedoucího diplomové práce. Na posouzení odborné porotě ponechávám zhodnocení obsahové úrovně návrhu – především obytného objektu, jehož architektonické ztvárnění je rozporuplné a jeho obhajoba je v rukou samotné autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Předloženou diplomovou práci lze hodnotit z urbanistických pohledů ve dvou směrech. První spočívá v prezentované analytické části, která je zpracována mimořádně podrobně a s velice osobitým pohledem na některé vybrané lokality. Svá urbanistická doporučení studentka dokladuje příklady již existujících návrhů od renomovaných architektů nebo příklady studentských prací a také fotodokumentací reálných příkladů řešení podobné problematiky z tuzemského i zahraničního prostředí. Práce se opírá o platný ÚP města Brna a pracuje s ním ve smyslu postupných kroků k jeho výslednému naplnění. V tomto směru lze návrhy hodnotit kladně jako jednu z možných variant vývoje této městské části. Dále posuzuji návrh umístění a urbanistického začlenění obytného objektu na ul. Křížová, kterým byl dotvořen chybějící díl bloku. I v tomto směru lze návrh hodnotit pozitivně, chybí zde však základní informace, které by hmotové řešení objektu upřesnily – vizualizace celého objektu ve vazbě na okolní zástavbu vč. okenních a vstupních otvorů a průjezdů, návazností na výšku říms apod. V obou případech však musím konstatovat i řadu formálních nedostatků v dokumentaci, jako např. chybějící situaci širších vztahů v rámci města, naprostou absence popisu ulic a dalších orientačních prvků v situacích bližších – Starého Brna, dále chybí orientace ke světovým stranám, výškopis, není barevně (nebo jinak) odlišena stávající zástavba a etapově navržené objekty (viz výkres cílový stav 1:2000) atd. Otázkou je - lze rozdělit předloženou dokumentaci na část předdiplomní a část vlastní diplomové práce? Obsahuje předložená práce i předdiplomní část? Co je pro objektivní posouzení obsahem vlastní diplomové práce?
Architektonické řešení E Rovněž posouzení architektonického řešení rozděluji do dvou témat. První se týká architektonického návrhu řešení areálů stávajících brownfields – KRAS a bloku při ul. Václavská. Jistě se jedná o specifický pohled studentky na problematiku areálů a reálnost předložených návrhů je věcí obecné diskuze a rozpravy. K postupným fázím proměn areálu KRAS lze jen konstatovat, že díky řadě formálních nedostatků – přesnější vymezení (ohraničení) území, vyznačení vstupů na plochu, kontext s okolím, popis či barevné vyznačení stávajících a nově doplněných objektů, nekompletnosti legend atd., je orientace na výkresech velmi problematická a matoucí. Návrh postupných přeměn a využití tzv. domku je zajímavý až do okamžiku, kdy z relativně provozuschopného a architektonicky zajímavého objektu dočasné kavárny vzniká opět ruina, která zhodnocovanému území na atraktivnosti spíše ubere (dle mého názoru). O něco přehledněji je zpracována vícefázová proměna bloku při ul. Václavská. Druhá část posudku se týká architektonického řešení navrženého obytného objektu při ul. Křížová. Vycházím z Rozhodnutí o stanovení opravného termínu státní závěrečné zkoušky ze dne 4. 6. 2014. Zde jsou specifikovány body k dopracování. 1/ v situačním plánu vypracovat objekty arch. koncepce, identifikované v návaznosti na okolní prostředí – tento výkres postrádám 2/ návrh dílčí budovy většího rozsahu a/ situační řešení M 1:200 – výkres nesplňuje požadavky kladené po obsahové stránce na situaci v M 1:200 b/ půdorysy, řezy pohledy M 1:50 – výkresy tohoto požadovaného měřítka mají rovněž stanovenu svoji obsahovou stránku, která není splněna. c/ vizualizace – nezobrazují celý vybraný objekt, tudíž nelze posoudit kontext s okolím d/ vybrané konstrukční detaily M 1:10 – postrádám kóty a slovní doprovod nebo tech. zprávu, která osvětlí konstrukční detaily a důvody řešení. Vlastní architektura objektu je bez kreativity, vtipu, bez invence nebo třeba zajímavého detailu. Studentka tuto skutečnost sama cítí a jednoduchost návrhu vysvětluje sníženými stavebními náklady (není doloženo – nebyl zpracován propočet, tudíž se jedná pouze o pocit). Dále konstatuji, že nelze zcela posoudit architekturu objektu jako celku, vzhledem k tomu, že v pohledech ani ve vizualizacích není řešen objekt v plném rozsahu. Popis barevnosti a použitých fasádních materiálů je nekompletní a někdy jen s obtížemi čitelný.
Provozní řešení Posouzení provozního řešení vztahuji k obytnému 5-ti podlažnímu objektu. Situace 1:200 – chybí vyznačení parkovacích míst pro imobilní a popis povrchů komunikací. Dvorní objekt „společenských prostor pro sousedství“ by po funkční i hygienické stránce nevyhověl. 1.PP – půdorys je vyznačen pro celý objekt, což hodnotím pozitivně. Nepovažuji za vhodnou volbu osových vzdáleností (7500 x 4200) nosného skeletového systému pro pohyb a parkování osobních vozidel. 1.NP – dispoziční řešení prodejen je reálné, jen v případě provozovny 104 by neměla být v neosvětlené místnosti situována kancelář (dle umístění pracovního stolu se židlí). 2.- 5.NP – dispozice bytů je možnou variantou řešení, vytýkám pouze velikost výtahu, který nevyhoví přepravě imobilních osob. Střecha – s ohledem na možný přístup bydlících chybí zábradlí u uliční a dvorní fasády.
Technicko konstrukční řešení D Diskutabilní je volba kombinovaného nosného systému – vana+ skelet + stěnový systém, není dostatečně dořešeno založení objektu (výška podzemní vody, záplavové území?), ani jeden řez neprochází schodištěm – proč?, v podélném řezu jsou v 1. PP vymezující stěny, které limitují řešený úsek, ale 1. PP není v půdoryse děleno na dilatační celky monolitickými stěnami. Rovněž považuji za nevhodné, aby výšková úroveň okolního terénu byla shodná s výškou 1.NP.
Formální úroveň E V předložené DP oceňuji grafické pojetí schémat. Po obsahové stránce práce ne vždy splňuje požadovaný rozsah, postrádám kromě již řečeného i průvodní a technickou zprávu, která by doplnila ev. chybějící informace. Několik připomínek k formálním nedostatkům bylo vysloveno, za nejpodstatnější považuji nepřehlednost situací, kde chybí popisy pro lepší pochopení předložené problematiky a orientaci v kontextu města, orientace vůči světovým stranám, výškopis, atp., výkresy neobsahují v daných měřítcích požadované informace, vizualizace nepostihují celý objekt, atd
Navrhovaná známka
E
Body
59

Otázky

eVSKP id 77354