ZEMAN, M. Kombinované využití sluneční energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Bakalářská práce se zabývá řešením aktuálního problému využití sluneční energie k zásobování rodinného domku energiemi. V souladu se zadáním řeší autor zásobování elektrickou energií ze solárních panelů a zásobování tepelnou energií pro ohřev teplé užitkové vody pomocí slunečních kolektorů. Stanovil v souladu s normami předpokládanou spotřebu tepla na ohře vody i předpokládaný elektrický příkon. Provedl návrh technologického zařízení i požadovaný stručný ekonomický rozbor. Práci zpracovával samostatně a iniciativně s využitím konzultací. Formální i jazykové zpracování práce odpovídá současným trendům a je na solidní úrovni. Drobné chyby jsou formálního charakteru a mohly být po pečlivém přečtení práce odstraněny. Zpracování bakalářské práce vyžadovalo použití literatury v poměrně velkém rozsahu. Kromě literatury využíval autor i odborných konzultací s odborníky na danou problematiku. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Novotný, Jan

Student Miroslav Zeman se ve své práci zabývá problematikou kombinovaného využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie a ohřev teplé užitkové vody. Předložená bakalářská práce je vhodně členěna a kapitoly na sebe navazují. V první části bakalářské práce se student zabývá charakteristikou současného stavu řešené problematiky a principy fotovoltaiky. Dále student popisuje řešený objekt a návrh technologického řešení zařízení pro daný objekt. V kapitole 4 v části výpočtu příkonů student uvažuje instalovaný výkon zařízení v objektu. Student neuvažuje koeficient soudobosti. Pokud bych z instalovaného výkonu 26,365 kW, pokud odečtu elektrokotel, a zbylý výkon vynásobil soudobostí cca 0,3-0,5 tak se příkon bude pohybovat v rozmezí 6,4 -10,7 kW. Pokud je instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 15,36 kW, tak část vyrobené elektrické energie bude dodávána do sítě za jinou cenu než 5,08 Kč. Změnou ceny dojde k změně návratnosti vložených nákladů. Dále ve vložených nákladech není započítána kabeláž, rozváděče, stavební úpravy a další podružný materiál. V názvu tabulky 6-2 je uvedeno množství střídačů 2, ale v tabulce je množství pouze 1. Dále student v elektroenergetické bilanci uvádí 2 kW pro elektrický bojler a následně využívá solární kolektory. Přes drobné nedostatky je formální zpracování bakalářské práce na dobré úrovni. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 51936