HORKÝ, Š. Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pavlík, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 77735