PROCHÁZKA, A. Hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Zadání bakalářské práce mělo čistě rešeršní charakter. Jejímu vypracování se student začal intenzivně věnovat až v posledních týdnech před odevzdáním. Student pracoval samostatně, ale tím, že se jeho pracovní úsilí soustředilo do posledních týdnů před termínem odevzdání, nebyl možné zcela uplatnit zpětnou vazbu od vedoucího. Zadání bakalářské práce se studentovi podařilo splnit v požadovaném rozsahu, ale práce bohužel obsahuje minimum vlastních názorů studenta na danou problematiku.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Předložená bakalářská práce na téma "HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH", kterou vypracoval pan Aleš Procházka, má za cíl provést rešerši způsobů a metod hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách. Práce je rozdělena na 4 části. První část se zabývá vnitřním prostředím budov. Druhá část práce se zabývá parametry vnitřního prostředí ovlivňující tepelnou pohodu. Třetí část obsahuje metody hodnocení tepelného stavu prostředí. Čtvrtá část se zabývá způsoby měření podstatných veličin ovlivňující tepelnou pohodu. Vzhledem k tomu, že tato bakalářská práce má charakter rešerše existujících poznatků nelze očekávat něco nového k danému tématu. Bakalářská práce podává přehled o problematice tepelné pohody prostředí v budovách a svým rozsahem pokrývá studovanou problematiku. Práce s literaturou je na dobré úrovni. Vlastní text je doplněn řadou převzatých obrázků a tabulek, které jsou řádně citovány na konci práce. Avšak citace delších částí textu jsou vyznačeny nepřehledně např. str. 21. Práce obsahuje překlepy (např. fcl místo tcl, V namísto W v rovnici 2.13). Stylistická a grafická úprava textu není na vysoké úrovni (nejednotné zarovnání textu, nepřehledné členění textu např. strana 13, jednotka u vzorců je různě daleko). V závěru je uvedeno shrnutí problematiky. Avšak poslední větu si mohl autor odpustit. Přes některé nedostatky bakalářskou práci navrhuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm DOBŘE(C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37129