KACÁLKOVÁ, E. Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Golík,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 77798