MOKRIŠ, L. Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Zpracování bakalářské práce se student začal intenzivně věnovat až v posledních týdnech před termínem odevzdání, přičemž poměrně hodně prostoru věnoval samotné problematice solární energie. Zvýšeným úsilím se studentovi nakonec podařilo práci dokončit podle zadání a v předepsaném termínu. Práce má čistě rešeršní charakter a v tomto ohledu mám hlavní výhrady k práci studenta se zdroji. Student měl tendenci využívat pouze několik zdrojů, které obsahovaly potřebné informace ve velmi přístupné formě (prezentace, populárně naučné publikace). Po upozornění na tuto záležitost byl však schopen vyhledat některé další zdroje obsahující požadované informace, případně dohledat původní zdroje informací a obrázků převzaté jinými literárními zdroji. Na studentovu obhajobu je třeba uvést, že práci s literárními zdroji (vyhledávání, způsoby citace, apod.) se ve studiu zatím nevěnuje dostatečná pozornost.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Cílem předložené bakalářské práce bylo zpracovat rešerši a porovnání různých způsobů akumulace tepla u solárních tepelných. V úvodu práce se autor věnuje popisu solárního záření a jeho přeměně na tepelnou energii v solárních systémech a poměrně logicky přechází k nutnosti skladování této energie na období s nedostatkem slunečného svitu. Úvodní kapitoly následuje rozsáhlá třetí kapitola, věnovaná vlastním zásobníkům tepla. V té autor v jednotlivých podkapitolách popisuje zásobníky využívající k akumulaci citelné, latentní, sorpční a reakční teplo. U nejčastěji používaných zásobníků jsou navíc uvedeny příklady vhodného zapojení zásobníků a některých realizací. Ke zpracování tohoto tématu přistoupil autor aktivně o čemž svědčí značné množství použitých zdrojů a rozsah práce. Více úsilí však mohl autor věnovat grafické stránce (kdy jsou některé obrázky černobílé, byť originál je barevný), gramatické stránce (kde jsou nedostatky zejména v psaní příslušných jednotek) a hlavně pak práci s vlastní literaturou. V textu je použito značné množství doslovně přejatých pasáží, které jsou sice vloženy v uvozovkách, avšak bez následujícího odkazu na příslušný zdroj. Místy šel dokonce autor při přejímání větších pasáží tak daleko, že doslovná citace obsahuje odkaz na tabulky či obrázek, které se vyskytují pouze ve zdrojovém textu, jenž je autorem opět utajen. I přes uvedené nedostatky považuji cíle práce za splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37130