JUNEK, M. Záložní zdroj (UPS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Pan Michal Junek měl za úkol navrhnout jednoduchý měnič pro záložní zdroj (UPS), který by sloužil pro zálohování počítače. Především se seznámil s problémy, které souvisejí se zálohováním napájení pro různé zátěže a s topologií záložních zdrojů. Poté přistoupil k vlastnímu návrhu měniče. Při jeho konstrukci využil moderní součástkovou základnu. Navržený měnič odzkoušel na funkčním vzorku. Fotodokumentace je součástí předložené bakalářské práce. Formální stránka je na průměrné úrovni, stejně tak i využití literatury. Předložená bakalářská práce splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury D 6/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Splnění zadání A 48/50
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout měnič pro záložní zdroj UPS z 12V na 230V s výstupním výkonem 200VA. Teoretická část se zabývá studiem principu funkce záložních zdrojů a pojednáním o možných zdrojích energie vhodných pro realizaci UPS. V praktické části student navrhl vhodné zapojení a realizoval jej na nepájivém poli pro ověření jeho správnosti a funkčnosti a realizaci v práci dokumentuje. V této části postrádám diskuzi o výběru vhodných součástek. Student rovnou předkládá úplně schéma zapojení, byť téměř správné. V části napájení je pro stabilizaci ne příliš šťastně použita Zenerova dioda, odpor R2 s hodnotou 100kOhmů zcela jistě způsobí nefunkčnost obvodů IC1 a IC2. Hodnotu odporu považuji spíše za překlep. Asi polovina závěru práce je zbytečně redundantní, nemá nic společného s autorem dosaženými výsledky a řadil bych je spíše do úvodu či teoretického pojednání. Po formální stránce vytýkám kvalitu některých obrázků a drobné gramatické chyby (imperativ „viz“ s tečkou apod.). Vyšší přehlednosti práce by prospělo umístění hlavních kapitol na novou stranu. Použité zdroje informací jsou řádně citovány, zápis zdrojů odpovídá citačním požadavkům. Pro dané, poměrné obsáhlé téma mohl student prostudovat více než 5 pramenů. Práci pana Michala Junka navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“ a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce C 39/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 23086