JIRČÁK, O. Modely procesů v prostředí Control Web 6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci výukových modelů procesů v prostředí Control Web 6 s následnou demonstrací funkčnosti propojením pomocí jednotek DataLab IO4 k PC. Kvalitu práce zbytečně snižuje nedůsledná korektura textu, ne zcela jasné formulace a dokonce i hrubé chyby. V práci lze také nalézt špatné zarovnání textu do bloku. Ocenit lze především samostatnost studenta při řešení práce. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nykodým, Libor

Práce si kladla za cíl vytvořit pro účely výuky programovatelných automatů nové modely procesů v prostředí Control Web 6. Tyto modely propojit s programovatelným automatem a demonstrovat jejich funkčnost. Jedná se o náročné téma, které vyžaduje jak znalost prostředí Control Web, tak i znalost programování PLC Siemens v prostředí Step 7 Micro/Win a praktické zvládnutí zadaného úkolu. Práce má rozsah 59 stran. Je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu. V celé práci je dodržen jednotný styl a je logicky členěna. Po teoretickém úvodu a seznámení s prostředím Control Web, s jednotkami DataLab IO a s PLC Siemens následuje výčet již hotových a používaných modelů. Hlavní a nejdůležitější část práce se týká praktického řešení. Popisuje tvorbu dvou nových modelů, automatické linky na výrobu palivového dřeva a modelu zásobníku vody. Dále propojení modelů pomocí IO jednotek s PLC a vytvořené programy pro řízení modelů. Po formální i obsahové stránce je práce zvládnuta velmi dobře. Součástí práce je i CD s elektronickou podobou této práce, zdrojovými kódy a velmi pozitivně hodnotím přítomnost dvou videi pracujících aplikací. Jednotlivé body vytyčené v zadání práce byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37149