FRÖHLICH, L. Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jiří

Dizertant Lubomír Frohlich přistupoval k řešení disertační práce velmi svědomitě a iniciativně. Aktivně prostudoval veliké množství rozsáhlých materiálů potřebných k řešení uvedené problematiky. Provedl rozbor současného stavu vytýčené problematiky a na jeho základu stanovil dílčí cíle disertační práce, které zaměřil do tří oblastí optimalizace syntézy kmitočtových filtrů. Pomocí matematického modelování analyzoval nově navržené postupy optimalizace aktivních filtrů perspektivních při práci na vyšších kmitočtech a jejich reálné vlastnosti poté ověřoval pomocí měření vlastností realizovaných vzorků kmitočtových filtrů. Při své práci postupoval samostatně, cílevědomě a systematicky a využíval jak širokých teoretických znalostí, tak i praktických zkušeností s realizací a měřením realizovaných vzorků obvodů. Jeho závěry a některé nově navržené postupy optimalizace syntézy aktivních filtrů mohou přispět k dalšímu rozvoji vědního oboru a aktuální problematiky optimalizace syntézy kmitočtových filtrů. Při řešení disertace prokázal dizertant schopnost samostatné tvůrčí práce a dobrou úroveň vědecké erudice

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dostál, Tomáš

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Biolek, Dalibor

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 77514