FIGALLA, S. Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrůj, Jaroslav

Student projevoval opravdový zájem o řešení zadané problematiky. Zpracoval velmi kvalitní literární rešerši a poznatků dokázal využít. Samostaně navrhl a až na skleněné části i zkonstruoval laboratorní aparaturu (tj. její mechanické i elektrické části) na mikrovlnný ohřev glycerinu, který byl vybrán jako médium pro alkoholýzu drcené odpadní PU pěny. Student vyniká experimentální zručností a pečlivostí, má vyjímečně tvůrčí a současně praktický přístup k řešení technologických problémů, velmi dobrý celkový přehled i úroveň znalostí. Interpretace a diskuse výsledků jsou zpracovány velmi dobře. Přiměřeně a průběžně využíval konzultací a znatelně tím zlepšoval svoji menší zkušenost při optimalizaci zpracování psaného textu. Bakalářskou práci hodnotím celkově známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, František

Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn. Vypracovaná literární rešerše podává přehledným a úplným způsobem možnosti recyklace a využití odpadních tvrdých PU pěn, student přidává svoje komentáře, svědčící o jeho hlubokém zaujetí pro řešení problematiky. Formálně je práce logicky členěna, jazykově bez chyb, překlepy se vyskytují pouze výjimečně. Práce vyniká velmi dobrou čtivostí. V experimentální části student navrhl a sestrojil vlastní mikrovlnou aparaturu pro alkoholýzu tvrdých pěn. Sestavil předpokládaný reakční mechanismus glycerolýzy tvrdých polyuretanových pěn a úspěšně provedl rozklad na dvou vzorcích komerčních pěn za bazické katalýzy. V práci postrádám analýzu produktu glycerolýzy vedoucí k potvrzení navrženého schématu, nicméně vzhledem k rozsahu práce a náročnosti konstrukce aparatury je uvedena v návrhu dalšího postupu. Student navrhuje v práci další postup pro získání poznatků vedoucích k přenosu technologie do průmyslové praxe a využití recyklovaného produktu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37141