NOVÁK, L. Měření teploty pomocí dvou identických čidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student přepracoval svou bakalářskou práci zabývající se realizací systému pro měření teploty dle meteorologických standardů pomocí dvou identických čidel. Práce je přehledně členěna ve shodě s předchozím doporučením oponenta. Součástí práce je detailní popis mechanického uspořádání měřiče a také jeho softwarové vybavení. K řešení dané problematiky student přistupoval zodpovědně avšak konzultace si nechal na poslední chvíli. Nebyl tak dostatek času k odstranění všech formálních i drobných logických nedostatků. Nicméně vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Práce se zabývá přenosem hodnot z teplotních čidel bezdrátovým způsobem. Student v porovnání s předchozí verzí bakalářské práce provedl řadu úprav, které celé řešení zpřehlednilo, doplnil informace o hotovém prototypu a přeskládal jednotlivé kapitoly tak, aby na sebe logicky navazovaly. V tomto směru je znatelný pozitivní pokrok. K práci mám přesto několik připomínek: - úvodní teoretický rozbor je velmi strohý a pouze obecně informuje o způsobu měření teploty. Chybí zde zcela anlýza současných systémů dostupných na trhu. - student opět zcela zbytečně jako v předchozí verzi práce popisuje zdlouhavě parametry, rozměry a další vlasnosti použitých obvodů. Stačí odkázat na příslušnou referenci a uvést nejpodstatnější informace. Typicky se jedná o kap. 3.2, 3.3, 4. - důležitá schémata by měla být uvedena v hlavním textu práce a nikoli v příloze, - některé věty nejsou psány v trpném tvaru, - v některý větách neplatí shoda podmětu s přísudkem, a obecně platí, že některé věty jsou psány krkolomným způsobem. - označení napětí 9 VDC je více než diskutabilní. S přihlédnutím k uvedeným připomínkám navrhuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 77438