POHL, L. Robustní řízení elektrických pohonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaha, Petr

Dizertant během doktorandského studia pracoval soustavně a svědomitě. Správně využíval konzultace s vedoucím k vyjasnění některých problémů a k prezentaci jím realizovaných algoritmů. Z jeho kladných vlastností, které mu bezesporu pomohly při vypracování dizertační práce, bych vyzdvihnul systematický přístup, pečlivost a spolehlivost. Dizertant ve své dizertační práci pokračoval v řešení problematiky robustního řízení střídavých elektrických strojů, se kterým se seznámil v diplomové práci, kdy ověřil některé existující metody. V rámci dizertační práce navrhl vlastní přístupy, které ověřil nejprve simulačně a následně na reálných motorech. Jím navržené algoritmy lze považovat za původní. Dizertant se nemalou měrou podílel na rozvoji našich laboratoří. Provedl vylepšení testovacího systému pro ověřování algoritmů řízení elektrických motorů, který je postavený na systému dSpace. V rámci pedagogických aktivit se aktivně podílel na výuce předmětů Modelování a identifikace, Teorie dynamických systémů, Algebraického a robustního řízení a Řízení a regulace. Od roku 2011 publikoval jako autor nebo spoluautor 15 konferenčních příspěvků. Na začátku této periody se jednalo o národní konference, později se zaměřil i na konference mezinárodního významu. Aktivně se podílel na řešení projetků GAČR a TAČR, které souvisí (případně souvisely) s problematikou řešenou v jeho dizertační práci. Je členem týmu rozbíhajícího se velkého evropského projektu EMC2, který je zaměřený na využití vícejádrových procesorů pro řešení úloh s rozdílnými požadavky na spolehlivost. Vypracovaná dizertační práce je napsána v logickém sledu a splňuje požadavky zadání. Při jejím vypracování dizertant, dle mého názoru, prokázal výborné schopnosti.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Prokop, Roman

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Brandštetter, Pavel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 77468