VLACHOVIČ, T. Regálový zakladač přepravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší problematiku konstrukce regálového zakladače přepravek. V návrhu konstrukčního řešení definuje typ své volené konstrukce jako dvousloupový a způsob pohonu zdvihu, posuvu a pojezdu. Student se jen koncepčně zabývá návrhem snímání polohy zakladače. Nosná část práce je celá kapitola č. 3, kde student analyticky kontroluje pevnost jednotlivých komponent. Tato část je kapitolově přehledná, ale s pomocí více grafických schémat by byla přehlednější. Některé návrhy jsou komplikované, jako např. návrh vedení pomocí tvarových kladek s drážkou. Dále pak hmotnost celého zařízení vzhledem k nesené zátěži je značně předimenzovaná, což student v závěru sám připouští. V práci se student nevyhnul drobným formálním chybám, jako jsou překlepy (str. 7, 8, 18, 20, 21, 29, 30, 32 a 41) a netechnické výrazy (str. 13 a 22). Textová část i přes tyto nedostatky je velmi přínosná, kvalitní a její výsledné hodnoty jsou správné. K výkresové části až na pár nedostatků v sestavách nejsou žádné připomínky. Snad významnou výtkou může být používání stejných názvů výkresů (sloup, plech…). Student prokázal schopnosti vytvářet schémata z 3D modelu do pracovní zprávy. O něco horší je tvorba výkresové dokumentace. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na velmi dobré úrovni. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je praktické povahy, úkolem bylo provést návrh konstrukčního řešení zakladače plastových přepravek regálového zásobníku včetně návrhu kinematiky pohybu a provedení příslušných výpočtů. Student zadání práce zcela splnil, zvláště pozitivně hodnotím rozsah výkresové dokumentace, přestože se na některých výkresech objevují drobné nepřesnosti. Výhrady lze vznést k značnému předimenzování některých konstrukčních prvků (ložiska), zejména v kontextu záměru navrhnout levný a na údržbu nenáročný zakladač, jak je deklarováno v kapitole 1. Cíl práce. Text obsahuje několik menších formálních nedostatků, celkově však jde o pečlivě zpracovanou bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37157