ČERVENKA, V. Energeticky efektivní zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Ing. Vladimír Červenka zahájil doktorské studium ve studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika v roce 2010 v oboru Teleinformatika. Vladimír Červenka se během doktorského studia aktivně podílel na řešení řady projektů, např. projektu MPO „Adaptibilní bezdrátové senzorové sítě s vizualizací dat pro krizové řízení“ a dvou projektů FRVŠ u nichž byl hlavním řešitelem. V současné době je hlavním řešitelem projektu OPVK „Moderní síťové technologie“. V průběhu studia absolvoval stáž na University of Coimbra v Portugalsku. V rámci pedagogického působení se podílel na výuce předmětů BKOM, XCA1 a XCA2 a je autorem 2 skript. Publikační aktivitu považuji za nadprůměrnou. Vladimír Červenka je hlavním autorem jednoho příspěvku a spoluautorem dvou příspěvků v impaktovaných časopisech. Dále je autorem či spoluautorem 10 příspěvků do sborníku konferencí. Je také autorem 2 produktů. Ohlasy na jeho vědeckou práci lze dožit 5 citacemi v databázi SCOPUS (bez autocitací). Vladimír Červenka pracoval na dizertační práci se zájmem o problematiku a aktivně vyhledával nové trendy v oblasti bezdrátových senzorových sítí. Doktorand splnil všechna požadovaná kritéria pro podání disertační práce a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zdrálek, Jaroslav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Vaněk, Tomáš

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80035