POLIAK, J. Difrakční jevy ve vysílaném optickém svazku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Ing. Poliak se v předložené disertační práci zabývá vlnovými a energetickými jevy, ke kterým dochází při vysílání laserového svazku z vysílače optického bezkabelového spoje. Student analyzoval situaci, kdy svazek generovaný polovodičovým laserem (obecně astigmatický, elipticky symetrický) prochází kruhově symetrickou vysílací aperturou a je částečně zacloněn. Autor práce se zaměřil na difrakční jevy, které za dané situace nastávají, a vytvořil model Fresnelovy difrakce, charakterizující vyzařovaný difragovaný svazek. Pro usnadnění výpočtu difrakčního obrazce vypracoval počítačový program, který pro návrh spoje poskytuje potřebné údaje a charakteristiky. V práci jsou předloženy náročné analytické postupy a kriticky jsou hodnoceny původní PC modely poskytující řešení některých analyticky neřešitelných vztahů popisujících Fresnelovu difrakci za dané situace. Syntézu svých postupů autor uvádí v závěru každé kapitoly. Jedním z významných výsledků takové syntézy je definice kontrastu difrakčního obrazce jako veličiny definující míru poškození svazku difrakcí. Při zaclonění svazku vysílací aperturou dochází nejen k difrakci, ale také k útlumu. Autor ve své práci tomuto útlumu věnuje značnou pozornost a rozšiřuje svůj výzkum na útlum vyvolaný odsměrováním svazku v různých typických případech. Pro útlum na spoji vyvolaný zmíněnými příčinami byl odvozen analytický výraz a vytvořen odpovídající PC model. Teoretické výsledky práce autora byly experimentálně ověřeny v laboratorních podmínkách. Korektnosti experimentální práce věnoval autor značnou pozornost a v rámci projektu COST upozornil komunitu zabývající se optickou bezkabelovou komunikací na existenci tzv. nestandardních jevů, které degradují výsledky testovacích spojů. Významným přínosem disertační práce je návrh plně fotonického optického terminálu. Pomocí nástrojů geometrické a maticové optiky byly vypočítány parametry plně fotonického terminálu a proveden byl odhad tolerance při zaměřování hlavic spoje. Ing. Poliak svoji disertaci odevzdal po třech letech studia a na své disertaci pracoval samostatně s vysokým zaujetím, nadstandardní iniciativou a důkladností. Po celou dobu svého studia plnil své povinnosti včas a kvalitně. Ve všech kritériích doktorského studia překračoval dané limity s nadprůměrnou aktivitou a pro ústav UREL byl velkým přínosem. Byl zapojen do několika projektů národních i evropských. Účastnil se zahraničních pobytů a stáží pod vedením renomovaných vědců, z čehož vzešly významné publikace pro zahraniční konference a články v impaktovaných časopisech. Jeho dobrá jazyková vybavenost se projevila i v tom, že disertace je napsaná v anglickém jazyce. Cíle disertační práce byly splněny. Výsledky práce byly publikovány ve 3 impaktovaných časopisech a na více než 20 zahraničních konferencích. Předložená disertační práce je v souladu s požadavky kladenými na disertační práce předkládané na FEKT VUT v Brně. Student prokázal způsobilost k samostatné vědecké práci, a proto doporučuji předložit jeho disertační práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Číp, Ondřej

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Vašinek, Vladimír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80013