LIDMILA, P. Identifikace parametrů motorů pro laboratorní stand [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Balakářská práce byla původně cílena na identifikaci parametrů elektrických motorů použitých v laboratorním standu. Při snaze provést potřebná měření však vyvstal problém s absencí vhodného měřicího pracoviště s malým dynamometrem. Těžiště práce se tedy přesunulo na vytvoření tohoto pracoviště. Hlavní část textu práce má proto proto charakter dokumentace k přestavbě dynamometru a může sloužit jako přehledný kompletní návod k nastavení měřící aparatury. Ke všem úkolům souvisejícím s nákupem a instalací měřicího zařízení přistupoval student velmi zodpovědně, poměrně levně tak vzniklo přesné a praktické měřící pracoviště. Detailní oměření parametrů motorů nemohlo být z časových důvodů zcela dokončeno a má tedy spíše jen ukázkový charakter. Jistý nedostatek této opravené verze bakalářské práce vidím ve skutečnosti, že autor nedostatečně reflektoval na připomínky oponenta, týkající se drobných formálních nedostatků v první verzi práce. Je to škoda, protože všechny věcné a podstatné nedostatky, které autorovi vytkla komise při první neúspěšné obhajobě, jsou v této druhé verzi opraveny.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kadlec, Josef

Předložená opravná bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů motorů pro laboratorní stand, který bude v budoucnu využíván v laboratoři elektrických pohonů. Práce je rozdělena do šesti základních kapitol. První kapitola popisuje měřicí pracoviště, druhá kapitola se zabývá nastavením a kalibrací přístrojů. Třetí kapitola popisuje měřené motory, čtvrtá pak prezentuje měření na těchto motorech. V páté kapitole je uveden matematický model ss. motoru a některé základní simulace. V závěru student zhodnotil svoji práci. Rozsah samotné práce je 32 stran, ke kterým mám následující připomínky: - Z šesti zdrojů literatury jsou v textu citovány jen dva. - Rovnice nejsou formátovány jednotně – někde jsou v závorce, jinde bez závorek. Navíc rovnice (1.0) se v textu objevuje dvakrát a ve druhém výskytu má být místo vektoru síly skalár hmotnosti. Nehledě na to, že číslování 1.0 je nezvyklé, mělo by začínat spíš 1.1. - Rovnice 1.4 je chybně upravená (čitatel a jmenovatel jsou vzájemně prohozené). - V grafu na straně 35 jsou na ose x chybně jednotky – patří zde [rad/s]. - V práci je někde použito desetinné tečky, jinde zase desetinné čárky. - Několikrát bylo použito první osoby jednotného čísla a druhé osoby množného čísla – v technické literatuře je vhodné používat spíše trpného rodu. - Některé obrázky, včetně loga v záhlaví na každé stránce, jsou poněkud rozmazané. To platí i pro několik rovnic. Celkovému hodnocení dost ubírá fakt, že některé z výše uvedených formálních připomínek byly uvedeny oponentem již při prvním termínu obhajob závěrečné práce, avšak v této druhé verzi stále nebyly napraveny. Dále některé překlepy a gramatické chyby poukazují na to, že revizi práce nebyla věnovaná dostatečná pozornost. I přes výše zmíněné nedostatky byly doplněny chybějící body zadání. Práci tedy doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 77424