NEČASOVÁ, B. Oceňování nemovitostí typu rekreačního střediska - Zubří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Práce splnila bezezbytku všechny úkoly vymezené zadáním. Celková úroveň diplomové práce je výborná, svědčí o tom, že diplomantka řešenou problematiku důkladně nastudovala, pochopila, zajistila si všechny dostupné relevantní podklady, průběžně konzultovala a na tomto základě pak samostatně fundovaně zpracovala jak teoretickou a praktickou část, tak i část přílohovou. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle a rozsah diplomové práce na zadané téma byly bezezbytku splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je zpracována v nadstandardním rozsahu, s využitím dostupné literatury a konzultací, fundovaně, precizně a přehledně.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytická část diplomové práce je zpracována na velmi dobré úrovni, i tato část je provedena v nadstandardním rozsahu, s využitím konzultací, projektů a dostupné literatury, fundovaně, precizně a přehledně. Lze k ní pouze podotknout, že na str. 54 jsou: trafostanice, hráz jezírka a výpustek a studna nevhodně připsány v bodě c) Venkovní úpravy, na str. 66 je uvedeno na místo „stavby pro obchod a služby“ „stavby pro obchod a administrativu“ a dále pak autorka asi pod dojmem současného velmi dobrého stavebně-technického stavu a zjevné pravidelné údržby přisoudila chatám a některým jejich konstrukcím delší dobu životnosti než doporučuje cenový předpis.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je výborná, svědčí o tom, že diplomantka řešenou problematiku důkladně nastudovala, pochopila, konzultovala a na tomto základě pak samostatně fundovaně zpracovala jak teoretickou a praktickou část, tak i část přílohovou.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Poznatky získané při zpracovávání i výsledky této diplomové práce jsou bezpochyby přínosem pro praxi, především pak pro znalce zpracovávající posudky v oblasti oceňování nemovitých věcí typu rekreačních středisek a realitní makléře.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Autorka využila potřebnou dostupnou odbornou literaturu a ostatní zdroje s uvedenou vybranou literaturou a ostatními zdroji pracovala výborně. Citace použité literatury i přehled literatury uvedené v práci jsou provedeny v souladu s normou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Textová část diplomové práce byla zpracována velmi pečlivě a přehledně. Obrázky, tabulky a veškeré přílohy jsou zpracovány rovněž velmi pečlivě a přehledně, jsou řádně označeny a popsány, jen v „Seznamu tabulek a grafů“ chybí uvedení „Grafu č. 1“. Celková odborná jazyková úroveň je výborná.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Ivo

Diplomová práce je zpracována přehlednou a podrobnou formou. Použité postupy a jednotlivé pomocné výpočtové hodnoty pro stanovení výsledné ceny obvyklé jsou v souladu s obecně užívanou metodikou, metodiky výpočtů jednotlivých způsobů ocenění uvedené v kapitole 6. a 7. jsou pak v souladu s oceňovacími předpisy platnými k období zpracování hodnocené diplomové práce. Kontrola diplomové práce nebyla zaměřena na numerickou správnost výpočtu, ale metodiku výsledného stanovení ceny obvyklé, včetně postupu výpočtů jednotlivých pomocných hodnot. Uvedené připomínky a podněty jsou pak spíše formálního charakteru a nemají vliv na výsledný výstup hodnocené práce. Předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální nároky pro ocenění předmětné nemovitostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Cílem hodnocené práce je ocenění souboru nemovitostí, v daném případě rekreačního střediska. Součástí práce je i provedení evidence souboru, které tvoří areál, a to při současném provedení ocenění jednotlivými cenami, které budou tvořit pomocné hodnoty pro stanovení obvyklé hodnoty areálu jako celku. Cílem práce je ocenění vybraných druhů nemovitostí za účelem poskytnutí informativního podkladu pro majitele, který tak získá přehled o obvyklé ceně předmětného souboru k datu zpracování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A V úvodu práce je proveden odkaz na legislativní rámec vztažený k předmětu ocenění, Katastrální, Občanský a Stavební zákon, kde je definováno základní názvosloví. Následně jsou rovněž zmíněny související legislativní předpisy a vyhlášky včetně konkrétního názvosloví vztaženého k oceňování majetku. Uvedená část je provedena podrobně s dostatečnou výpovědní hodnotou. V další části je řešen nutný soubor podkladů, jež jsou nutné pro ocenění včetně následného způsobu ocenění, kdy je tato část rovněž obsahově dostatečná. V praktické části je pak proveden popis situace na realitním trhu vztažený k předmětu ocenění, dále je proveden popis jednotlivých částí včetně jejich ocenění. V rámci analýzy trhu je uveden počátek sledování situace na trhu od července 2013, zde by bylo vhodné zahrnout širší časový úsek vzhledem k předmětu ocenění, kdy lze předpokládat i vzhledem k lokalitě nízkou aktivitu trhu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Po formální i věcné stránce je předložená diplomová práce přehledná a jsou v ní obsaženy veškeré náležitosti pro rozsah oceňovaného souboru nemovitostí při zvoleném úkolu zpracovatel. Jako možné připomínky lze uvažovat v případě nákladového ocenění v části 6.6 Venkovní úpravy a inženýrské stavby u vybraných venkovních úprav nepřehledně uváděný rozsah, resp. výměry oceňovaných venkovních úprav (viz 6.6.9 SO.17 Přípojka elektro, - výměra až ve výpočtové tabulce u celkové ceny, výpočet jednotkové ceny uveden na tři desetinná místa). V případě oceňování trvalých porostů je provedeno jejich zatřídění do oddílů podle skupiny stromů, popř. keřů. U převážné části je pak i konkrétní druh jednotlivých porostů. U keřových porostů je pak toto zatříděno pouze dle obecného rozčlenění a položky dle oceňovacího předpisu. Zde je jako vhodné uvažovat zvolit spíše jednotnou formu zatřídění a označování porostů a to buď pouze obecným zatříděním porostů dle položek a obecných skupin stromů a keřů, nebo vše pak přesnými druhovými názvy. Dále pak v případě nákladového ocenění je pak v jednotlivých výpočtech ocenění nemovitostí používáno zaokrouhlování, a to na celé pětikoruny. V části ocenění pozemků (lesní pozemky – tab. č. 110) pak toto není provedeno. Součty v rekapitulaci jak ocenění pozemků tak i celkové rekapitulace ocenění nákladovým způsobem je pak prováděno správným postupem, a to součtem cen jednotlivých nemovitostí bez zaokrouhlení, kdy je provedeno konečné zaokrouhlení až celkového součtu. Uváděné zaokrouhlování dílčích výsledků nákladového ocenění přímo u jednotlivých nemovitostí, se pak může jevit v tomto případě jako zavádějící (nicméně je pro výsledné ocenění použit správný postup). Dále by pak ve vazbě na rozsah nemovitostí bylo vhodné u jednotlivých oddílů provádět v případě více nemovitostí dílčí rekapitulace (v části kap. 6.1 – 6.8).
Obtížnost a správnost řešení B U předmětné diplomové práce týkající se pomocných výpočtových hodnot pro výsledné stanovení ceny obvyklé, by bylo vhodné ve vazbě na výnosové ocenění (kap. 7, str. 147), které je zpracováno na základě smluvního pronájmu provést současně i ocenění výnosovým způsobem na základě dosažitelných nájmů a užití míry kapitalizace ve vazbě na obvyklou cenu (obvyklé výše nájmu – viz. odkaz ve zpracované diplomové práci na převažující nabídku pronájmů obdobných nemovitostí oproti jejich prodeji – str. 48 textu). Diplomová práce byla zpracována v období 2013 - 2014 v době platnosti odlišných cenových předpisů, resp. prováděcích vyhlášek. V uvedené práci jsou pak výpočty prováděny v souladu s prováděcím předpisem – vyhláškou č.441/2014 Sb., kdy byla práce dokončena a dokompletována v období září - říjen 2014. Od období 1. 10. 2014 pak nahrazuje oceňovací předpis, se kterým byl v práci použit, nový oceňovací předpis – vyhláška č.199/2014. Provedená změna je pak v diplomové práci okrajově zmíněna v Příloze E, kdy je provedena analogie přepočtu nákladového ocenění pomocí demo verze softwaru pro oceňování Delta - NEM vztažená k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. a č. 199/2014 Sb. Z textu přílohy vyplývá jako zásadní rozdíl jednotkových cen pozemků včetně indexu polohy IP. Novým předpisem došlo i ke změnám výchozích hodnot koeficientu Ki u jednotlivých staveb a konstrukcí. Z tohoto důvodu pak může být uvedené porovnání zavádějící, kdy toto není dále zmíněno (vztaženo pouze k pozemku), a kdy tyto hodnoty lze uvažovat především pouze jako informativní hodnotu. S ohledem na výše uvedené, a období kdy byla diplomová práce v převážném rozsahu zpracována, by bylo spíše vhodné výpočty dle aktuálního cenového předpisu nezohledňovat a v diplomové práci pak neuvádět.
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A Použité odborné pojmy a formulace jsou na dobré úrovni a jsou použity ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Při zpracování diplomové práce prokázala autorka schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70656