KREJČÍŘ, J. Užití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kulhánek, Lumír

Navrhovaná známka

Dohnal, Mirko

Navrhovaná známka

Myšková, Renáta

Navrhovaná známka

eVSKP id 80063