ŠMIRG, O. Tvorba 3D modelu čelistního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Ing. Ondřej Šmirg zahájil své doktorské studium v roce 2008. Ve své vědecké i odborné práci se zvláště věnoval číslicovému zpracování medicínských obrazů a vytváření 3D modelů, i když zpočátku začínal i s číslicovým zpracováním řečového signálu. Velmi dobře uplatnil své odborné základy a programátorské dovednosti. Aktivně spolupracoval s klinikou Ústní, čelistní a obličejové chirurgie a Radiologickou klinikou Fakultní nemocnice Bohunice v Brně. Aktivně se účastnil řady mezinárodních i národních vědeckovýzkumných projektů, zvláště pak uplatnil své dobré teoretické znalosti i praktické schopnosti při řešení projektů z průmyslu. Doporučuji jeho disertační práci přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartušek, Karel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Liberda,, Ondřej

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80046