KAŇOVÁ, M. Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zapletal, Josef

Bakalářská práce Moniky Kaňové s názvem „Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61“ přináší aktuální poznatky o mechanických vlastnostech, cyklické odezvě a nízkocyklovém únavovém chování lité slitiny připravené metodou Sqeeze Casting. Rešeršní část práce obsahuje přehledně uspořádané poznatky o výrobě, vlivu hlavních legur, systému značení a možnostech tepelného zpracování hořčíkových slitin. Vlastní experimentální část je řazena logicky, s širokým záběrem experimentálních metod a matematického zpracování na dané úrovni studia s jasně formulovanými závěry vyplívajících z výsledků experimentů. Volba použité literatura čítající 26 položek a práce s ní je též na velmi dobré úrovni. Z těchto důvodů předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Gejdoš, Pavel

Předložená bakalářská práce se zabývá nízkocyklovým únavovým chováním lité hořčíkové slitiny AZ61 v módu tvrdého zatěžování. Práce je rozdělena na několik částí, z nichž první dvě popisují hořčík, jeho slitiny a technologii jejich odlévání. Následuje část všeobecně popisující proces únavového chování. Tyto části práce jsou zpracovány jasně a přehledně na základě použité literatury. V další části jsou již uvedeny popisy jednotlivých experimentů a získané výsledky. Experimentální data jsou také zpracována odpovídajícím způsobem. Rozsah, formální náležitosti i zadané cíle práce byly splněny. Proto doporučuji předloženou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 40508