BEDNAROVIČOVÁ, A. Návrh rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Hovoransko a jeho dopad na podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Práce je velice dobře zpracována. Analytická část přehledně postihuje oblasti, které ovlivňují chod MR. Práce obsahuje návrhy prospěšné pro praktické využití vč. předpokládaných nákladů a odhadovaných výnosů. Otázky k obhajobě: - Doporučila byste vytvoření webových stránek také v jazykovych mutacích? Pkud ano, jaké by to byly (a proč)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Grmolec, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40532