BOLEČEK, L. Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Říčný, Václav

Ing. Libor Boleček je absolventem naší fakulty a do doktorského studia vstoupil ihned po absolvování v roce 2010. Během studia, včetně doktorského, prokazoval vždy vysokou studijní morálku, což se v konečné fázi projevilo i na kvalitě jeho doktorské disertační práce. Ing. Libor Boleček zpracoval disertační práci v angličtině na téma Selected Problems in Photogrammetric Analysis (Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů).Téma práce je nesporně aktuální. Hlavním motivem jeho doktorské disertační práce je rekonstrukce prostorových souřadnic pomocí (stereo)fotogrammetrických metod a následně jejich interpretace ve formě 3D modelu scény nebo doplňkové hloubkové mapy k 2D snímku. Doktorand si po rozsáhlé rešerši současného stavu poznání v této oblasti vytýčil čtyři hlavní cíle, kterými byly: návrh nových metod pro hledání souhlasných bodů v obraze, analýza vlivu některých aspektů na přesnost rekonstrukce prostorových souřadnic, návrh metody pro odhad tzv. hloubkových map a realizace subjektivních testů prostorového vjemu 3D zobrazování včetně statistického vyhodnocení výsledků testů. Zejména metody pro hledání souhlasných bodů mají významný vliv na kvalitu a přesnost získaného prostorového modelu snímané scény. Všechny cíle se mu, dle mého soudu, podařilo beze zbytku splnit. Dokázal do této, v současnosti velmi sledované, vědní oblasti, přinést řadu nových poznatků a přínosů. . Dosažené výsledky průběžně publikoval v odborných časopisech a ve sbornících tuzemských i zahraničních konferencí. Jeho disertační práce je, dle mého soudu, kvalitní a přínosná. Proto ji doporučuji k obhajobě. Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně školitel doktoranda

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Levický, Dušan

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Klíma, Miloš

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80049