ŽŮRKOVÁ, L. Podnikatelský plán pro založení tanečního studia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bayerová, Vladimíra

Práce obsahuje několik nedostatků, drobných chyb a nepřesností. Doplňující otázka: Které náklady tvoří fixní a které variabilní část nákladů. Od jakého objemu tržeb tvoří firma zisk?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D Drobné nedostatky a chyby v návrhové části.
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Drobné chyby v citacích literatury.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Diplomantka nedodržela zadanou strukturu práce.
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Černý, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 40582