KLIMENT, V. Automatický obchodní systém pro komoditní trhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Budík, Jan

Student v diplomové práci navrhuje investiční strategie pro obchodování s komoditami, přičemž využívá aktuálních trendů v oblasti optimalizace parametrů strategie - genetické algoritmy. Navržené investiční strategie splňují požadavky promptního nasazení na reálný účet investičního fondu a postupný capital raising. Zejména oceňuji využití "walk forward" analýzy, která v procesu optimalizace zvyšuje relevantnost nalezených parametrů strategie a tím zvyšuje její robustnost a stabilitu. Pozitivně také hodnotím studentovu aktivitu při řešení diplomové práce a zájem o další vzdělávání v problematice predikce cen na finančním trhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83305