HOLUBCOVÁ, V. Analýza zajištění a vymáhání pohledávek u podnikající právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Bakalářská práce je zpracována kvalitně, v souladu se zadáním. Cíl práce byl splněn. Otázka: Jak vysoké výdaje musí věřitel vynaložit v souvislosti s pojištěním pohledávek?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tomečková, Iva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40574