KRISTIÁNOVÁ, N. Uplatnění marketingu v řízení firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Diplomantka prokázala schopnost analytického přístupu k firmě, operující v náročných konkurenčních podmínkách. S využitím adekvátních analytických metod dospěla k relevantním poznatkům o možných směrech rozvoje marketingových aktivit společnosti ABC, naformulovala věcně správné, logické a zdůvodněné návrhy opatření, které tvoří jádro marketingového plánu, navíc dokázala doložit finanční a časovou náročnost realizace těchto opatření. Práce tak po obsahové i formální stránce naplňuje kritéria pro diplomové práce na FP VUT v Brně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle diplomové práce vycházejí ze zadání a svým zaměřením a náročností odpovídají požadavkům na tento druh prací kladené. Autorka je splnila, a to na velmi vysoké obsahové i formální úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup při naplňování cílů práce je standardní - při snaze o navržení marketingového plánu autorka vycházela z postupů, které se ukazují osvědčené mnohaletou praxí firem, fungujících v tržním prostředí. Autorka postupovala logicky, od analýz vnějšího a vnitřního prostředí, formulace závěrů SWOT analýzy k návrhům marketingového plánu. Ten je formulovaný s využitím "logiky" rozšířeného marketingového mixu, cíle jsou většinou jednoznačně formulované (ve smyslu SMART principů), návrhy jsou propracované do dostatečné hloubky a jejich součástí je i diskuse možných problémů při jejich realizaci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka využila adekvátních metod analýz, závěry z těchto analýz jsou korektně interpretované a závěry z nich vycházející mají své opodstatnění.
Praktická využitelnost výsledků A Návrh marketingového plánu je realizovatelný v praxi. Míru využití jednotlivých doporučení ovšem autorka nemůže nijak ovlivnit.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Diplomantka používá ustálenou terminologii, používá adekvátní odborné termíny, které interpretuje v souladu se zavedenou logikou, formální náležitosti práce odpovídají požadavkům.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji, včetně citací, odpovídá požadavkům, kladeným na tento druh prací.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ondrušová, Denisa

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73329