HOŠEK, P. Směrovací protokol OLSR pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Růčka, Lukáš

Cílem diplomové práce bylo rozšíření směrovacího protokolu OLSR v simulačním prostředí OPNET Modeler o novou zprávu, která by informovala okolní uzly o míře využití přenosové kapacity na daném uzlu. Zadání práce považuji za splněné. Student pracoval na řešení práce průběžně a samostatně během celého semestru, přičemž výsledky byly pravidelně konzultovány. Praktická část práce byla realizována kvalitně. Formální zpracování práce a přehlednost dosažených výsledků jsou na velmi dobré úrovni. Taktéž práce s literaturou. Navrhuji hodnocení A/95 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Splnění zadání A 48/50
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Molnár, Karol

Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou mobilních ad-hoc sítí a prezentované výsledky v plné míře splňují zadání práce. Teoretická část práce představuje úvod do problematiky směrování, směrování v sítích MANET, směrovacích protokolů OSPFv3a OLSR a simulačního prostředí OPNET Modeler. Teoretický popis poskytuje čtenáři dostatečné informace pro orientaci v praktické části diplomové práce. V některých případech, jako např. v úvodu do kapitoly 1, postrádám stylistickou úpravu textu. Dále anglické názvy uvedené v Obr. 3.2, 3.3 a 3.4 by měly být přeloženy do češtiny, případně uvedeny česky i anglicky. Osobně bych uvítal i grafické znázornění stavového automatu procesu proces_send v kapitole 5.2.2. Přes uvedené formální výtky kvalita práce je obsahově i formálně na vysoké úrovni. Diplomanta chválím za systematické používání odkazů do seznamu použité literatury. Praktické výstupy jsou podrobně zdokumentovány a zajišťují dostatečné informace pro budoucí rekonstrukci vytvořených simulačních modelů. Důkladné prozkoumání modelu směrovacího protokolu OLSR, rozšíření hlavičky zprávy Hello a přidání nové zprávy otevírají budoucím zájemcům řadu nových možností pro další rozšíření simulačního modelu. Jako příklad diplomant uvádí možnost rozšíření směrovacího protokolu o zajištění kvality služeb. V případě praktické části práce autorovi vytýkám pouze používání jména či příjmení při pojmenování nově vytvořených souborů, atributů, položek v hlavičce datové jednotky a zpráv. Takové řešení nepůsobí odborným dojmem. Jde však pouze o formální záležitost, která nemá žádný vliv na funkčnost výsledku. Diplomovou práci hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

eVSKP id 39875