PROKOP, J. Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Zadání bylo splněno zcela. Kandidát prokázal bohaté praktické zkušenosti. Prostudoval doporučené podklady a uplatnil vlastní názory.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toul, Jiří

Bakalářská práce na téma "Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality?" se ve své teoretické části zabývá technickou kontrolou pouze okrajově, mnohem více prostoru je věnováno nástrojům řízení jakosti. Nejvíce se o technické kontrole dozvídáme až v samotném závěru, který je předložen bez předchozí analýzy. Po závěru následuje odhad možného vývoje, kde je vlastně popsán stav současný. Práce obsahuje chyby formální, ale i věcné. Student ve své závěrečné práci dle mého názoru neprokázal mnoho invence a originality. V práci zcela chybí zmínka o skutečnosti, že technická kontrola je proces, který nepřidává hodnotu a proto je potřebné kontrolní procesy minimalizovat, avšak není možné je zcela vyloučit, protože i velmi robustní procesy pro zajištění vysoké kvality produktů kontrolu potřebují. Zcela správně student naopak uvádí, že kvalitu je nutno plánovat a řídit a ne pouze kontrolovat. Zmiňuje i ekonomickou náročnost kontrolních procesů. Bakalářskou práci tedy nakonec doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 13939