ZUKAL, M. Dlouhodobá analýza ultrazvukových videosekvencí s využitím metod detekce významných bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Kamil

Ing. Martin Zukal v části svého doktorandského studia, kdy byl pod mým vedením, pracoval vždy velmi zodpovědně a svědomitě, reagoval na moje připomínky a náměty k další práci a sám je často inicioval. V průběhu řešení jemu svěřených úkolů si osvojil způsob a pravidla vědecké práce, což uplatnil i při vytváření a sepisování textu dizertační práce, která je podle mého názoru velmi kvalitní. Během jeho doktorského studia participoval na řešení několika vědeckých problémů. Díky jeho zájmu o problematiku zpracování medicínských obrazů vzniklo v průběhu jeho studia několik zajímavých studií, implementací a textů, které vyústily v napsání předložené dizertace. Kromě zodpovědného přístupu se může práce Ing. Zukala opřít zejména o velmi pečlivé testování navržených algoritmů, kdy jím vytvořené komplexní testovací metodiky velmi zdařile navazují a dále rozvíjejí současný stav řešené problematiky ve světovém kontextu. Celkově tedy mohu hodnotit přístup a kvalitu práce Ing. Zukala velmi pozitivně.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Závodná, Eva

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Papež,, Václav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80042