ŠTRBÍK, J. FIELD II - modelování ultrazvukového pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Student se v první části projektu seznámil s principem diagnostických ultrazvukových systémů a se simulačním prostředím FIELD II. Vytvořil dvě jednoduché úlohy, které v letním semestru rozšířil o další dvě a implementoval grafické uživatelské rozhraní. V této části projektu téměř nekonzultoval a tak práce nemohla být příliš řízena ze strany vedoucího. Přesto pozitivně hodnotím ukázkové úlohy, které jsou uvedeny v práci. Bohužel jejich funkčnost na testované instalaci Matlabu nebyla úplná. Konkrétně se jednalo o problémy s funkcí RANDN a neznámou funkcí 'vyska_elementu_CreateFcn' u čtvrté ukázkové úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Student se v práci věnuje lineárnímu modelování ultrazvukového pole s využitím toolboxu FIELD II v prostředí Matlab. Úvodní část práce obsahuje obligátní teorii týkající se šíření ultrazvuku v homogenním prostředí a základních uzv diagnostických metod, přičemž nelze říci, že by vztahu k navazujícímu textu působila nadbytečně. Jádro práce je v souladu se zadáním zaměřeno na popis simulačního toolboxu FIELD II a tvorbu několika základních simulačních aplikací z oblasti uzv diagnostiky využívajících grafické uživatelské rozhraní. Byla realizována úloha simulující bodový odražeč, měření rozlišení uzv zobrazovacího systému a vliv útlumu prostředí na uzv signál. Nakonec byla vytvořena složitější a poměrně zajímavá úloha simulující odraz uzv od krve protékající cévou při vyšetření dopplerovským ulrazvukovým systémem. Tvorba všech úloh je dokumentována snímky obrazovky z výsledných aplikací a výňatky ze zdrojového kódu v textu práce. Kompletní zdrojové kódy jsou na přiloženém CD. Práce je členěna přehledně, k věcné stránce nemám výhrad a graficky je rovněž zdařilá. Drobné výhrady mám pouze k nejasnému uvedení jednotek u vzorců na str. 13. Písmo použité pro výňatky ze zdrojového kódu programů rozněž není zvoleno příliš šťastně a ty se pak ztrácí v okolním doprovodném textu. Pan Jiří Štrbík prokázal dobré teoretické znalosti z oblasti fyziky šíření ultrazvuku v homogenním prostředí a tvorby aplikací v prostředí Matlab. Zadání považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 13929