DOMOGATSKAIA, M. Zhodnocení firemní kultury ve vztahu k podnikatelské etice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Studentka přistupovala k práci zodpovědně a představila kvalitní práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B 85
Přínos a praktické využití návrhu B 89
Iniciativa a samostatnost při zpracování A 92
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B 83
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A 91
Splnění cíle a rozsahu zadání B 87
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A 95
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B 87
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Pokorná, Markéta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 23409