JANÁKOVÁ, M. Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Velmi dobrá práce, důkladně zpracovaná, s realistickým pohledem na řešení dílčích problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B 87
Přínos a praktické využití návrhu B 81
Iniciativa a samostatnost při zpracování A 90
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A 93
Splnění cíle a rozsahu zadání B 87
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B 89
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A 93
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Světnický, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23418