DÖRFLOVÁ, H. Externí financování podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Meluzín, Tomáš

Diplomantka se při aplikaci metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr dopustila chyby, která spočívá v nezohlednění daňových úspor v pátem a šestém roce splácení úvěru. Při výpočtech uvažuje o dnes již neplatné sazbě daně z příjmů právnických osob.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Klimus, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 23412