NEJEZCHLEBA, Z. Adaptivní filtrace EKG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Smital, Lukáš

Student navrhl a realizoval různé metody pro potlačení uměle vytvořeného síťového rušení v signálech EKG. Dále se zabýval výběrem vhodných parametrů (rychlosti adaptace a délky impulzní charakteristiky) k čemuž využil genetické algoritmy. Jako kritérium kvality využil dosaženého SNR v decibelech u výstupního signálu. V práci shledávám některé nedostatky a to zejména v praktické části. Testování probíhalo pouze pro jednu úroveň vstupního rušení, která byla neodůvodněně zvolena 1,1302 dB. Chybí komentáře k dosaženým výsledkům, v závěru bych očekával nějaké doporučení na nastavení adaptivního filtru. Teoretická část práce je příliš strohá a chybí i bližší popis vlastního navrženého genetického algoritmu (kódování jedinců, mutace). Formální stránka práce vykazuje nedostatky zejména v kvalitě obrázků, nesedících odkazech na ně, častých překlepech a chybějících odkazech na literaturu. Záporně hodnotím také studentovu malou aktivitu během řešení a zpracování práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 4/20
Formální zpracování práce F 6/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Kozumplík, Jiří

Cílem práce byl návrh a realizace adaptivních filtrů pro potlačení síťového brumu v signálech EKG. V souladu se zadáním autor testoval filtry na čistých signálech uměle rušených harmonickým rušením o kmitočtu 50 Hz. V úvodní části autor popisuje několik metod adaptivní filtrace. V této části postrádám odkazy na použitou literaturu, popis symbolů u řady vzorců a schémata, která se k vzorcům vztahují. Dále se zmiňuje o svém rozhodnutí využít genetických algoritmů (GA) pro nalezení optimální dvojice hodnot adaptační konstanty a délky impulsní odezvy FIR filtru, do kterého je přiváděn pomocný (trénovací) signál. Ve velmi stručném úvodu do GA opět chybí odkaz na zdroj. K použitému GA mám následující výhrady: postrádám zvolený způsob kódování obou optimalizovaných hodnot, zdůvodnění způsobu výběru nové generace, počet jedinců v generaci, chybný je rozsah hodnot adaptační konstanty, rozsah délek impulsní charakteristiky je zbytečně velký, chybí podmínka ukončení činnosti GA (po spuštění programu mi vycházelo 10 generací a kvalita nejlepšího řešení se od 3. až 4.generace již neměnila, což se mi zdá být překvapivě málo). V části věnované výsledkům autor uvádí řadu tabulek, ale bez vysvětlujících komentářů. Co znamenají jednotlivé řádky ve všech tabulkách, počínaje Tab.2.1? Představuje každý z nich výsledek po jednom spuštění GA? Pokud ano, proč se autor nepozastavil nad velkým rozptylem výsledných hodnot a odtud vyplývajícími pochybnostmi o funkčnosti realizovaných algoritmů, či smysluplnosti využití GA? Nikde není vysvětleno, co je míněno brumovým adaptačním schématem. Nesrozumitelná je Tab.3.1. Pokud se jedná o porovnání výsledků adaptivní filtrace s lineárními filtry, pak výsledky lineární filtrace shrnuté v jednom odstavci v Závěru nepovažuji za dostatečné. Za klad předložené práce lze považovat realizaci více variant adaptivních filtrů, nicméně použitím GA pro jejich optimální návrh asi autor přecenil své síly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

eVSKP id 34217