ŠMOTLÁK, J. Vodorovný pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Špička, Jiří

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout konstrukční řešení pásového vodorovného dopravníku pro dopravu štěrku. Součástí této práce bylo provedení funkčního výpočtu, návrh jeho pohonu a pevnostní kontrola osy napínacího bubnu. Bakalářská práce je zpracována pečlivě, na dobré úrovni. V práci se vyskytují drobné nepřesnosti. Funkční výpočet je proveden dle ČSN ISO 5048 věcně správně. Výkresová dokumentace je zpracována pečlivě s drobnými nedostatky.Grafické provedení dokumentuje dobré znalosti kreslícího programu i správné zásady norem tecnického kreslení. Předložená práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu. .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Cílem této práce byl návrh pásového dopravníku pro dopravu kameniva. Při zběžném ohledání práce působí dojmem , že je vše v pořádku. Při bližším zkoumání jsem však narazil na následující nesrovnalosti: - ve výpočtu se předpokládá napínání na straně násypky a ve výkrese je na opačné straně - jednoválečková stolice je pro kamenivo nepoužitelná - student nezná rozdíl mezi silou a hmotností - vypočtená minimální možná síla v pásu je 10x větší než dále používaná maximální síla v pásu Celkově je práce provedena velmi nedbale a vžádném ohledu nesplňuje požadavky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 12442