KOHUTEK, J. Integrace civilních bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Cílem diplomové práce bylo vypracovat kvalifikovaný přehled možností a dostupných technologií, umožňujících integraci UAV do evropského vzdušného prostoru a jejich využitelnosti v reálných podmínkách. Diplomová práce představuje ucelený popis a rozbor možností současných technologií, použitelných pro vytvoření podmínek a udržitelnost provozu bezpilotních prostředků v neřízeném vzdušném prostoru. Text zprávy je doplněn velmi dobrým přehledem druhů UAV a zdrojů informací o nich.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Předložená diplomová práce se zabývá integrací bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostoru. Z hlediska splnění požadavků zadání se autor rozhodl zaměřit práci na popis použitelných technologií pro faktickou realizaci funkce Sense and Aviod a na problematiku komunikace UAV s ostatními uživateli vzdušného prostoru. Za přínos považuji autorem velmi podrobně zmapovanou problematiku realizace komunikačních kanálů pro přenos dat mezi UAV a pozemní stanicí. Grafické a stylistické uspořádání práce není příliš kvalitní. Autor v práci přináší velké množství hodnotných informací, které v předloženém textu zanikají. Text práce je zbytečně hustý, začátky odstavců nejsou odsazeny. Na straně 17 by bylo vhodné zvýraznění uvedených bodů odrážkami. Stejná výtka platí i pro stranu 27, 29, 30 a 48. Na několika místech v textu chybí nebo jsou odskočená interpunkční znaménka, např. strana 56 nahoře. V podkapitole 5.4 se autor odkazuje na tabulku 7, která je bez dalšího uvedena až v příloze A, přičemž s daným tématem nesouvisí. Rovněž přílohy by si zasloužily lepšího zpracování. Tak jak jsou prezentovány v práci působí nedokončeným dojmem a je obtížné se v nich orientovat. Přílohu B mohl autor zakomponovat přímo do textu práce, navíc jsem v práci nenašel odkaz na tuto přílohu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38335