KRÁTKA, B. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Přes zdržení, složité a komplikované hledání vlastního konceptu s itegrovanou formou garážování dospěla autorka ke zjednodušení prostorového i funkčnímu uspořádání. Časová tíseň způsobená změnou rozpracovaného řešení přinesla sice racionální redukci konceptu, ale zároveň jistou schematičnost výsledné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 nehospodárné zacházení s časem, nejistota pro samostatné rozhodování
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Adamková, Jana

Urbanistický návrh má svoje slabé miesta, ktoré vidím najmä v ne-využití špecifických topografických a kontextuálnych kvalít parcely, celkovo však dokladá schopnosť autorky samostatne navrhnúť obytný súbor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Urbanistický koncpet pozostáva z 11 identických objektov s rôznym natočením. Autorka uvádza, že ich člení do troch súborov, zo situácie to pôsobí ako dva, prvý so štyrmi objektmi a druhý so siedmimi. Je tu vidieť snahu o prácu s priestorom, v podobe centrálnej osi ako verejného a okolitých priestorov ako poloverejných priestorov, avšak ich náplň a charakter nie je úplne zrejmý. Rovnako je škoda, že táto os je na východnej strane ukončená bytovkou, hoci ďalej sa nachádza parčík prislúchajúci k areálu, s ktorým mohol byť obytný súbor vizuálne prepojený. Taktiež nerozumiem natočeniu vstupov v smere Z-V, ktoré autorku núti k vytváraniu dalších komunikačných koridorov a narúša koncept centrálnej osi.
Provozní řešení C Z prevádzkového hľadiska mi nie je jasné fungovanie “hnedej” komunikácie vo východnej časti. Podľa referenčného príkladu predpokladám, že nepôjde o zjazdnú komunikáciu. Potom nerozumiem prečo naväzuje na obslužné komunikácie. Zaujímavé by bolo zaoberať sa aj umiestnením nádob na komunálny odpad a ich následným vývozom, kedže komunikácia nie je zokruhovaná.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konštrukčné riešenie zodpovedá potrebám tvaru objektov.
Architektonické řešení C Z architektonického hľadiska sú objekty dosť strohé a ponúkajú len malú variabilitu. Bytové jednotky v troch typoch objektov sú všetky rovnej dispozície s výmerou 77,15 m2. Štvrtý typ bytovky prináša len malú obmenu v podobe bytov s rozlohou 70,75 a 86,39 m2.
Formální úroveň D Z formálneho hľadiska vidím ako najväčší nedostatok, že študentka nesplnila požiadavku na minimálne tri vizualizácie exteriéru. Taktiež by som očakávala legendu k výkresu situácie, ktorá by koncept objasnila po materiálovej a obsahovej stránke.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 84889