PELÁNOVÁ, M. Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Radek

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Studentka Markéta Pelánová se ve své bakalářské práci věnuje stanovení biodegradability kompozitů na bázi polyhydroxybuytrátu a lněných vláken. V teoretické části studentka pojednává o jednotlivých složkách kompozitů a jejich vlastnostech. Teoretická část má logickou strukturu a je dobře čitelná. Studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, kdy celkem čerpala ze 30 zdrojů, které správně a úplně cituje. Stylistické a terminologické nepřesnosti se v práci objevují relativně zřídka, především pak v kapitolách věnujících se PLA a biodegradabilitě (např. str. 16 formulace „mikroorganismy identifikují polymer jako zdroj stavebních jednotek“ je spíše nešťastná, poněkud zmatený je i popis rozdílu biodegradace materiálu mezi bakteriemi a plísněmi, s termíny „horní a spodní dráha“ jsem se doposud nesetkal). V praktické části bakalářské práce se studentka věnovala přípravě kompozitů a studiu jejich biodegradability. Výsledková část je zpracována přehledně, studentka se dobře popasovala se zpracováním experimentálních dat, jejich komentářem i diskuzí. Je zajímavé, že přídavek lněných vláken navýšil biodegradabilitu testovaných kompozitů oproti fólii připravené pouze z PHB. Jako kritický parametr se jeví tloušťka folie, která výrazně ovlivňuje průběh biodegradace materiálu. Výsledky své práce autorka dobře shrnula v závěru, je však škoda, že se jim v krátkosti nevěnovala také v abstraktu, který tak zůstává spíše reklamou na práci než extraktem toho nejdůležitějšího. Nicméně i přes drobné nedostatky je práce na velice dobré úrovni, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 76832