ČERMÁK, M. Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Student se ve své práci zabýval neinvazivním měřením krevního tlaku na základě detekce Korotkovových zvuků. V rámci práce navrhl a zkonstruoval vhodný předzesilovač pro nahrávání ozev. Následně v prostředí LabVIEW implementoval program, který monitoruje tlak v manžetě a zároveň zpracovává zvukový signál. Na základě toho je program schopen automaticky měřit krevní tlak. Student k práci přistupoval velice aktivně a pravidelně docházel na konzultace. Rovněž chválím velkou aktivitu při samotné realizaci systému pro měření a při jeho ověřování. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, obsahuje jen několik drobných chyb a překlepů

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Práce pana Čermáka pojednává o návrhu zařízení pro měření krevního tlaků s příslušným uživatelským rozhraním sestaveném v prostředí LabVIEW (GUI). Práce obsahuje úvodní část, ve které autor seznamuje čtenáře s principem měření tlaku, resp. snímáním srdečních ozev a vypočtením tlaku krve. V samotném úvodu je poměrně nestandardně popsáno, co je vše obsahem práce, tedy úvod a závěr spolu de facto věcně korespondují. Úvod by měl spíše uvést autora do problematiky. Praktická část práce se věnuje hardwarovému návrhu přípravku předzesilovače s návrhu GUI. Samotný návrh je zatížen zbytečnými chybami, např. trimr R7 v zapojení dle obr. 4.6 nebude fungovat dle očekávání, mikrofon je zcela jistě přebuzení, autor uvádí experimentální určení nejlepší citlivosti při napájení 15 V, ale to mikrofonem poteče > 1 mA, katalogový list ale povoluje max. 0,5 mA. Obrázkem 4.7 bych se při studiu elektrotechnické fakulty raději nechlubil. Stěžejní částí řešení ale bylo GUI v LabVIEW, které je navrženo přehledně, jednoduše a funkčně. Student sestavil program včetně příslušných subVI pro účely dílčích zpracování, což činí program velmi přehledným a co do kódu srozumitelným. Po formální stránce bych vytkl spíše stylistické nedostatky, formulace některých vět není srozumitelná. Škoda, že autor vymýšlí zbytečné názvy jako např. „zvalidizované přístroje“. Zde bych rád upozornil, že to, co autor snímá, jsou srdeční „ozvy“, nikoliv „odezvy“, jak ve své práci opakovaně uvádí. Práce s literaturou je dostatečná, v technických oborech je však územ řadit literaturu abecedně. Seznam zkratek obsahuje zbytečně např. odpor či napětí. Předloženou práci pana Marka Čermáka hodnotím známkou "velmi dobře" / B a přikládám otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 85572