KŘÍŽEK, S. Nové materiály ve svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Student Stanislav Křížek zadané téma i cíle splnil, zaměřil se především na teoretickou oblast svařitelnosti ocelí. To je logické zejména s ohledem na absenci experimentální práce v projektech tohoto typu. Student pracoval samostatně a závěrečnou práci odvedl ve velmi dobré kvalitě jak po stránce formální, tak obsahové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janík, Martin

Student splnil cíl a zadání práce na dané téma. Teoretická část je srozumitelně zpracována, i když práce obsahuje několik gramatických chyb a občasných překlepů. Práce informuje o aktuálním tématu, které se neustále vyvíjí a také o jeho využití v oboru svařování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12331