NEVĚČNÁ, A. RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

Diplomová práce nenaplnila v závěru naše očekávání. Jednoduchý, pádný koncept vycházející ze snahy zachovat výrazné objekty na hraně území a doplnit je novým monumentálním kubusem radnice nevyužil zcela svého potenciálu a zůstává tak ve schématu. Dispozice budovy nabízí přehledný provoz a zajímavá komunikační struktura přispívá ke kvalitě vnitřního prostoru radnice. Konstrukční systém je přiměřený prostorovému řešení budovy Architektonický výraz a materializace fasád jsou rozporuplné. Grafická prezentace práce není zcela přesvědčivá otázka Monumentalita v architektuře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 69 Studentka pracovala samostatně, ale průběh její práce neodpovídal zcela našim představám o systematickém vývoji návrhu.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Návrh nepřináší v urbanistickém řešení ani v architektuře objektu radnice nějaké mimořádné hodnoty a lze jej charakterizovat jako průměrný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka návrhu vychází ze záměru zachovat pás stávajících budov na okraji kasárenského bloku přiléhající k třídě Gen. Píky. Využít jej pro účely vysoké školy a doplnit jej v jeho středu objektem radnice. Toto řešení má určitou logiku v rámci přestavby bloku kasáren. V širších souvislostech je ovšem zde umístěná radnice na místě, které neodpovídá jejímu významu jako administrativního centra rozsáhlé městské části.
Architektonické řešení D Jednoduchá forma budovy radnice ve tvaru kompaktní krychle odpovídá sice situaci mezi solitérními stávajícími budovami, nedává však příliš možností pro zajímavější architektonickou formu. Objekt působí těžkopádně, zřejmá snaha o určitou monumentalitu celkovému pojetí spíše škodí.
Provozní řešení B Dispoziční řešení radnice je přehledné a jasné. Jde o mimořádně úspornou a ekonomicky příznivou variantu řešení.
Technicko konstrukční řešení B Konstruktivní řešení objektu je jednoduché bez zjevných problémů.
Formální úroveň B Práce má dobrou formální úroveň.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 84509