HRUBEŠOVÁ, M. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi dobrá práce postavená na konceptu jednoduchosti, čitelnosti a přímočarosti, který vkládá objekt radnice do nově navrhované struktury tak, že zároveň doplňuje a zaceluje ulici Mathonovu a zároveň vytváří jednu z hran nově vytvářeného náměstí. Kultivovaný architektonický výraz návrhu koresponduje s typologickou podstatou objektu. Svědomitý přístup k práci, analytické zhodnocení potenciálu i omezení v území dokládá koncepční myšlení autorky a tedy i schopnost obstát v praxi. V celkovém hodnocení také výrazně oceňuji autorčino příjemné grafické zpracování návrhu, které podporuje dobrou čitelnost. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 88.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý přístup k práci na diplomním projektu ovlivněný jistou mírou nervozity, způsobenou, zřejmě, velkou mírou odpovědností ze závěrečné práce. Ta se ale následně neprojevila na celkovém časovém rozvrhu.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Nový, Alois

Přes shora uvedené připomínky pokládám posuzovaný diplomový projekt za odpovídající nárokům na vysokoškolskou kvalifikační práci a autorku za připravenou obstát v profesním prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, který se zabýval územím bývalých kasáren z pohledu širších vazeb a zastavovacího konceptu. Diplomantka správně zvolila blokovou zástavbu, která je v souladu s okolím a zároveň se při volbě funkcí řídila principem „smíšené funkce, krátké vzdálenosti“. K umístění radnice zvolila nároží pozemku štítem objektu k rušné Provazníkově ulici. Riziko zvýšené akustické zátěže omezuje trojitým zasklením. Tento záměr lze považovat za přijatelný. Za správnou pokládám i koncentraci veřejných funkcí v blízkosti radnice, což místu dodá odpovídající městský charakter. Z hlediska zpracování situačních výkresů postrádám některé údaje, které by poskytly základní informace o místu stavby (výškopis, výškové osazení objektu, názvy ulic apod.). Nejasné je napojení podzemních garáží na veřejnou komunikaci.
Architektonické řešení B Prostorový koncept je založen na sympaticky jednoduché hmotě hlavní budovy, rozšířené pod plochu náměstí o podzemní garáže. Výraz vycházející z klasického uspořádání podpora – kladí odpovídá funkční náplni veřejné instituce. Dojem kazí školácké opomenutí vynechání sloupů u vjezdu do podzemních garáží ve východním pohledu.
Provozní řešení D Vnitřní uspořádání respektuje provoz budovy, v 1.NP je půdorys vzhledem k pohybu veřejnosti uvolněný, v patrech se z větší části jedná o dispoziční pětitrakt. Předmětem diskuse může být, vzhledem k práci s důvěrnými dokumenty, prostorové propojení většiny kanceláří. Rampa do garáží, má li být dvousměrná, je příliš úzká. Komplikovaný je přístup do archivu v 1. PP, sporné jsou jednokřídlové dveře do prostoru TZB, má li být někdy vyměňována technologie. V 1.NP není jasné, jak je zásobováno zázemí kavárny. Za poněkud úzký pokládám koridor před centrálním schodištěm, zejména ve vyšších podlažích. Z hlediska úplnosti výkresové dokumentace by v jednotlivých půdorysech měly být uvedeny výškové úrovně.
Technicko konstrukční řešení A Nosný systém budovy tvoří konstrukční trojtrakt, jednoduchý a dobře proveditelný. Poněkud předimenzované sloupy v 1. NP jsou zřejmě určeny výtvarným záměrem. Diskutabilní může být použití dřevěných lamel v městském kontextu.
Formální úroveň A Grafické zpracování diplomového projektu je na velmi dobré úrovni a je příjemné zjistit, že se ještě stále najde někdo, kdo umí kreslit rukou. Poněkud neobvyklé je řazení elaborátu (průvodní zpráva na konci).
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 84556