MOGGERT, M. VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – ZNOJMO – NÁBŘEŽÍ ŘEKY DYJE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Studentka si pro dvouletou odbornou práci v MSP zvolila téma náročné, široké, ale nesporně jedno z nejzajímavějších a z pohledu současnosti měst a obcí jedno z nejaktuálnějších. Způsobem, kterým se pustila do řešení celkového urbanisticko architektonického konceptu i do řešení dílčích architektonických úkolů jasně deklaruje serióznost svého přístupu k zadanému tématu. Předkládané návrhy nepostrádají potřebnou dávku invence a také odvahy razantně vstoupit do území. Postupně se ukázalo, že tato razance je potřebná k tomu, aby v tak rozsáhlém území udržela jasně čitelnou základní ideu návrhu. Diplomová práce je důkazem toho, že se jí to v plném rozsahu podařilo. V přístupu k řešení tématu se pozitivně projevily určité zkušenosti ze zahraniční praxe jakož i blízkost stavebního specialisty v rodinném zázemí. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Co považuje autorka při pohledu zpět na dva roky práce na daném tématu za největší problém či nejnáročnější fázi při zpracovávání koncepční vize takto rozsáhlého a specifického území města? 2) Otázka zaměřená více k detailu směřuje k přesnější představě o konstrukčním řešení plachtové struktury na střeše kavárny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomantka prokazovala po celou dobu studia v MSP uvědomělost, zodpovědnost a vysokou profesionalitu. Ve výsledné fázi diplomového projektu jednoznačně deklaruje svoji připravenost postoupit do projekční praxe.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Studentka předkládá velmi zajímavou práci, řešící ne zcela běžnou a obvyklou problematiku. Podrobností rozpracování řešených témat a přístupem k návrhu výsledného urbanisticko architektonického konceptu prokázala silný a pozitivní vztah k řešenému tématu, ale také k řešenému území.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Za zcela zásadní a významnou považuji ideu návrhu, uvedenou pod bodem k) v průvodní zprávě projektu. Definuje jednoznačně východiska i cíle předkládané diplomové práce. Výsledný urbanistický koncept je zajímavým, funkčním a logickým vyústěním rozsáhlé úvodní analytické fáze, mapující problémové okruhy z nejrůznějších úhlů pohledu.
Architektonické řešení A Architektonická koncepce nese jasné prvky autorčiny ambice vepsat se nesmazatelnou stopou do řešeného území. Zvolené architektonické formy přitom vědomě reagují na kontext okolí a nesnaží se za každou cenu dominovat. Naopak se snaží o zajímavý dialog se strukturou okolní zástavby, ale také s dramatickým a jedinečným přírodním rámcem.
Provozní řešení A Provozně dispoziční řešení je jasné, logické a funkční. V tomto případě vzhledem k určité jedinečnosti řešeného tématu musíme do celkového provozně dispozičního konceptu zahrnout všechny venkovní plochy v řešeném území, které spolu s objektem restaurace tvoří nedílný provozní celek.
Technicko konstrukční řešení A Materiálově konstrukční koncept je logický a promyšlený. Konstrukce a materiály používá autorka uvědoměle a v kontextu s charakterem navrhovaných objektů a řešeného území. K úvaze ponechávám, zda by nebylo vhodné prezentovat také podrobnější konstrukční představu u nově navržené lávky přes Dyji.
Formální úroveň A Z pohledu grafické a adjustační kvality hodnotím předloženou práci jako další z velmi zajímavých a profesionálně zvládnutých studií. Jednotlivé grafické tabulky i přes vysokou výpovědní hodnotu nepostrádají určitou ambici výtvarného projevu.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 83113